Đề Tài Dự Án
Thứ 3, Ngày 27/10/2015, 09:50
VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/10/2015

 

 

 

Số văn bản

 

 

 

Nội dung

 

 

 

Ngày ban hành

 

 

 

Tải File

 

 

 33/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ 

 

 

06/11/2014

Tải về Tải file

 

 

 23/2014/TT-BKHCN

 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

 

 

19/9/2014

Tải về Tải file

 

 

 14/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

 

 

11/6/2014

Tải về Tải file

 

 

 11/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

 

 

30/5/2014

Tải về Tải file

 

 

 10/2014/TT-BKHCN

 

 

 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

 

 

30/5/2014

Tải về Tải file

 

 

 09/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

 

27/5/2014

Tải về Tải file

 

 

 07/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

 

 

26/5/2014 

Tải về Tải file

 

 

 11/2014/NĐ-CP

 

 

Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 

 

 

18/02/2014

Tải về Tải file

 

 

 08/2014/NĐ-CP

 

 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ 

 

 

27/01/2014

Tải về tải file

 

 

540/QĐ-UBND     

 

 

Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.     

 

 

17/3/2008

Tải về tải file

 

 

2044/QĐ-TTg

 

 

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

 

 

09/11/2010

Tải về tải file

 

 

839/QĐ-UBND

 

 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 234-TB/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/8/2009 của Tỉnh ủy Tây Ninh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về khoa học - công nghệ và nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học - công nghệ từ nay đến năm 2020

 

 

07/5/2010

Tải về tải file

 

 

418/QĐ-TTg

 

 

Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020

 

 

11/4/2012

Tải về tải file


21/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy hoạch phát triển hoạt động khoa học và công nghệ 
tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
13/8/2014 Tải về tải file

 

Lượt người xem:  Views:   676
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đề Tài Dự Án