Đề Tài Dự Án
 
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025
 
Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm ...
 
​Căn cứ vào mục tiêu, nội dung của Chương trình Nông thôn miền núi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015, quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/ 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và quy định tại Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến ...
 
Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm ...
 
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Đề tài, dự án)
 
​Toàn văn thông báo: TB- tuyenchon-giaotructiep NVKHCN 2019_Signed.pdfCác biểu mẫu kèm  theo hồ sơ:Phụ lục I: Phu luc I.rarPhụ lục II: Phu luc II.rarPhụ lục III: Phu luc III.rar
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CNĐề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025

Thực hiện Công văn số 5293/VP-VHXH ngày 28/7/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc đặt hàng nhiệm vụ KHCN của Bộ Công Thương trong đó: "Giao Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ nội dung Công văn số 5327/BCT-KHCN ngày 23/7/2020 của Bộ Công Thương về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 thông báo đến các cá nhân, tổ chức, đơn vị biết, thực hiện".

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, có nhu cầu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 (bắt đầu thực hiện từ năm 2022) gửi Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ về Sở KH&CN trước ngày 05/9/2020 để Sở KH&CN tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh đề xuất Bộ Công Thương trước ngày 15/9/2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở KH&CN qua địa chỉ sau để được hướng dẫn:

  Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

  Số 211, đường 30/4, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
  Điện thoại: 0276.3825849; Email: qlkh@tayninh.gov.vn

Trân trọng./.

Toàn văn bản: TB de xuat dat hang nhiem vu cua Bo Cong Thuong_Signed.pdf

Biểu mẫu kèm theo:

1. Bia Ho so de xuat.doc

2. Bieu tong hop DM nhiem vu.doc

3a. Mẫu A1-ĐXNV (de tai).doc

3b. Mẫu A2-ĐXNV (DA SXTN).doc

Văn bản liên quan: CV 5327 Bo Cong Thuong.pdf


8/5/2020 4:00 PMĐã ban hànhQuản lý Đề tài, Dự ánĐề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025
8/5/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông tư quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025   Thông tư quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025  

​Toàn văn bản:BKHCN_07_2016_TT_BKHCN.pdf

Phụ lục kèm theo: Cac phu luc.rar

4/16/2020 3:00 PMĐã ban hànhQuản lý Đề tài, Dự ánThông tư quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025   /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/16/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

​Toàn văn thông báo: TB- gia han TCGTT NVKHCN-2020_Signed.pdf

4/7/2020 5:00 PMĐã ban hànhQuản lý Đề tài, Dự ánThông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/7/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2020,

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (Quyết định và Trích lục danh mục kèm theo).

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: 

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (mẫu B1-1-DON);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có);

- Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo mẫu quy định: lĩnh vực khoa học nông nghiệp; lĩnh vực khoa học y, dược: mẫu B1-2a-TMĐTCN;
(Dự toán kinh phí đề tài thực hiện theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh);

- Lý lịch hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì: mẫu B1-3-LLTC.

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và đăng ký tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: mẫu B1-4-LLCN.

- Giấy xác nhận của các tổ chức tham gia phối hợp nghiên cứu: mẫu B1-5-PHNC.

2.  Cách thức nộp hồ sơ:               

 - Hồ sơ tham gia tuyển chọn: gồm 13 bộ (trong đó có 01 bộ gốc và 12 bộ sao) được niêm phong, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh trong giờ hành chính hoặc gửi theo đường bưu điện về Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Khoa học - Sở KH&CN Tây Ninh

Số 211, đường 30/4, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

                                                         ĐT: 0276.3825849;     Email: qlkh@tayninh.gov.vn                                                            

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2020; Tên đề tài; Tên, địa chỉ đơn vị tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện đề tài; Họ và tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia chính thực hiện; Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

 - Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 10/4/2020, theo dấu công văn đến của Văn thư Sở KH&CN hoặc dấu bưu điện. Hồ sơ nhận được sau thời hạn trên sẽ không được tham gia tuyển chọn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học để được hướng dẫn cụ thể. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.


Các văn bản liên quan kèm theo: 321-Q-É-UBND (1).PDF3098-QĐ-UBND (1) (2).PDFTrich luc DM de tai KHCN 2020 (2).doc

Phụ lục biểu mẫu kèm theo: Phu luc2-tp hoso tuyenchon.rar

2/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhQuản lý Đề tài, Dự ánThông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi  bắt đầu thực hiện từ năm 2021Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi  bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Căn cứ vào mục tiêu, nội dung của Chương trình Nông thôn miền núi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015, quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/ 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và quy định tại Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025" (Chương trình).

Thực hiện Công văn số 254 /BKHCN-KHTC ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ KH&CN về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021, để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các dự án thuộc Chương trình bắt đầu thực hiện từ năm 2021,

 Sở KH&CN tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất dự án thuộc Chương trình, đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ thực hiện từ năm 2021.

I. Một số yêu cầu trong quá trình lựa chọn, đề xuất dự án

- Hồ sơ đề xuất dự án phải xây dựng theo đúng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN.

- Dự toán kinh phí thực hiện dự án được xây dựng theo quy định của Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình và các quy định khác có liên quan.

- Trong quá trình lựa chọn, đề xuất dự án các cơ quan, đơn vị cần ưu tiên những dự án hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; dự án có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa tại địa bàn triển khai, dự án có sự tham gia của cán bộ khoa học trẻ, cán bộ tình nguyện; dự án nhằm phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế phát triển, sản phẩm được định hướng thành các sản phẩm chủ lực của địa phương; các dự án ứng dụng công nghệ cao; các dự án ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn; dự án ứng dụng công nghệ phát triển sản xuất gắn với du lịch sinh thái.

II. Đề xuất dự án cần tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

1. Ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN thông qua các mô hình cụ thể phù hợp với vùng nông thôn, min núi, dân tộc thiểu số

- Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN phù hợp với điều kiện thực tế, trình độ phát triển của địa phương:

+ Tiến bộ KH&CN về giống mới và công nghệ nhân giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, giống nấm; tiến bộ KH&CN trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu dùng trong công nghiệp chế biến, xây dựng, dược phẩm;

+ Quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả kinh tế, an toàn với môi trường công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến; quy trình, thiết bị máy móc trong sản xuất nông nghiệp; công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp nông thôn.

+ Công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm. Chú trọng công nghệ, thiết bị chế biến sâu, công nghệ tạo giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp; công nghệ sơ chế nông - lâm - thủy sản, dược liệu cho vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; công nghệ, thiết bị phục vụ phát triển sản xuất gắn với du lịch sinh thái.

+ Công nghệ sinh học trong sản xuất các chế phẩm sinh học dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản, phân vi sinh, xử lý môi trường, phòng trừ dịch bệnh; công nghệ tưới, tiêu cho các loại cây trồng, các giải pháp kỹ thuật cung cấp nước ngọt, nước sạch cho các vùng khan hiếm nước; công nghệ, thiết bị xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt; công nghệ, thiết bị đồng bộ sử dụng năng lượng tái tạo; công nghệ thông tin, truyền thông để phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, thông tin thị trường cho nông dân.

+ Kết hợp KH&CN tiên tiến với tri thức truyền thống trong khai thác, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế của các cây trồng, vật nuôi đặc sản của địa phương;

- Xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong việc ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ: Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao đồng bộ các tiến bộ khoa học và công nghệ, tổ chức quản lý, phát triển thị trường theo chuỗi giá trị hàng hóa có sự tham gia, liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, trong đó doanh nghiệp là nòng cốt.

2. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ phục vụ hoạt động ứng dụng, chuyển giao KH&CN tại các vùng nông thôn, min núi, vùng dân tộc thiểu s: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án và cán bộ chuyển giao công nghệ; đào tạo cán bộ kỹ thuật cho địa phương, tập huấn kỹ thuật cho nông dân để hình thành mạng lưới cán bộ kỹ thuật và cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp ở địa phương; thu hút cán bộ khoa học trẻ, cán bộ tình nguyện đến làm việc thường xuyên tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình.

3. Xây dựng tài liệu, dữ liệu về các tiến bộ KH&CN, thực hiện các hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN: xây dựng tài liệu, dữ liệu điện tử về quy trình kỹ thuật, công nghệ phù hợp với địa phương; phát hành các ấn phẩm (bản giấy, điện tử) về kinh nghiệm, quy trình công nghệ đã chuyển giao để phổ biến, nhân rộng kết quả của Chương trình; thực hiện các hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; biên tập tài liệu bằng tiếng dân tộc phục vụ truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN cho đồng bào dân tộc thiểu số.

III. Hồ sơ thuyết minh dự án

Hồ sơ đăng ký của dự án gồm 04 bộ (01 bộ gốc và 03 bản sao). Cụ thể như sau:

1. Thuyết minh dự án (theo mẫu B1.1-TMDA);

2. Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (theo mẫu B1.2- HĐTCCT);

3. Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (theo mẫu B1.3-LLKHCN).

4. Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (theo mẫu B1.4-HĐTCHTCN).

5. Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định.

IV. Biểu mẫu và thời gian gửi đề xuất dự án:

- Thời gian nhận:  Hồ sơ đăng ký dự án xin gửi về Sở KH&CN trước ngày 13/3/2020 theo địa chỉ:

Số 211, đường 30/4, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

ĐT: 0276.3825849;    Email: qlkh@tayninh.gov.vn                                                           

Trân trọng./.

phụ lục biểu mẫu kèm theo: Phu luc 1-Biểu mẫu nộp hồ sơ và xác định nhiệm vụ-ban hành.doc


2/26/2020 5:00 PMĐã ban hànhDự án Nông thôn miền núiThông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi  bắt đầu thực hiện từ năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Hoàn thiện hồ sơ, thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh giao trực tiếp thực hiện năm 2020Hoàn thiện hồ sơ, thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh giao trực tiếp thực hiện năm 2020

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2020,

Nhằm đảm bảo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được phê duyệt thực hiện năm 2020, Sở KH&CN đề nghị Quý cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2020 tại Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh hoàn thiện hồ sơ, thuyết minh nhiệm vụ gửi về Sở KH&CN trước ngày 31/3/2020 để Sở tổ chức triển khai theo quy định. (Quyết định và trích lục danh mục kèm theo).

Thành phần hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (mẫu B1-1-DON);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có);

- Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo mẫu quy định: lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn: mẫu B1-2b-TMĐTXH; lĩnh vực khoa học nông nghiệp: mẫu B1-2a-TMĐTCN (Dự toán kinh phí đề tài thực hiện theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh).

- Lý lịch hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì: mẫu B1-3-LLTC.

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và đăng ký tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: mẫu B1-4-LLCN.

- Giấy xác nhận của các tổ chức tham gia phối hợp nghiên cứu: mẫu B1-5-PHNC.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học

    Số 211, đường 30/4, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

      ĐT: 0276.3825849;    Email: qlkh@tayninh.gov.vn

Trân trọng./.

Các văn bản liên quan kèm theo: 321-Q-É-UBND (1).PDF

Phụ lục biểu mẫu kèm theo: Phu luc2-tp hoso tuyenchon.rar


2/25/2020 5:00 PMĐã ban hànhQuản lý Đề tài, Dự ánHoàn thiện hồ sơ, thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh giao trực tiếp thực hiện năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

​Toàn văn quyết định: 321.qd.signed.pdf

2/21/2020 5:00 PMĐã ban hànhQuản lý Đề tài, Dự ánQuyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/21/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnhNhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Đề tài, dự án)
I. VĂN BẢN QUY ​ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

1. Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước: 13.PDF

2. Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. :48-2015-QD-UBND.pdf và 12.PDF

II. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hướng dẫn Tổ chức và hoạt động của các Hội đồng KH&CN cấp tỉnh:01/HD-KHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 

1. Biểu mẫu đề xuất – xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 1) PL 1 Bieu mau de xuat-ĐH.rar

2. Biểu mẫu hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

a. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: B1-1-DON

b. Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ (KHCN): B1-2a-TMĐTCN

c. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (XHNV): B1-2b-TMĐTXH

d.Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (DA SXTN):B1-2c-TMDA

e. Thuyết minh đề án: B1-2d-TMĐA

f. Lý lịch hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì : B1-3-LLTC

g. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia: B1-4-LLCN

h. Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu: B1-5-PHNC

3. Biểu mẫu đánh giá hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 2) Phu luc2-tp hoso tuyenchon.rar

4. Biểu mẫu thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 3) Phu luc 3-danhgia hs tuyenchon gtt.rar

5. Biểu mẫu đánh giá nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 4) Phu luc 4-TĐKP.rar

6.  Biểu mẫu đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 5) PL 5 (BM HSNT CO SO).rar

 Phục lục kèm theo:  


 

 

 

 

 

 

2/1/2020 2:00 PMĐã ban hànhQuản lý Đề tài, Dự ánNhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Đề tài, dự án)
2/1/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

​Toàn văn thông báo: TB- tuyenchon-giaotructiep NVKHCN 2019_Signed.pdf

Các biểu mẫu kèm  theo hồ sơ:

Phụ lục I: Phu luc I.rar

Phụ lục II: Phu luc II.rar

Phụ lục III: Phu luc III.rar

1/24/2019 8:00 PMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự ánPhòng QLKHThông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/24/2019 8:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

​Toàn văn quyết định: QD 3098.PDF

1/16/2019 10:00 PMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự ánPhòng QLKHQuyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/16/2019 10:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018

​Ngày 10 tháng 10 năm 2017 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 với 03 đề tài thuộc 02 lĩnh vực: Lĩnh vực khoa học Nông Nghiệp, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ cụ thể:

1. Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp: 02 đề tài

- Đề tài: Xây dựng quy trình kỹ thuật, mô hình nuôi ông mật và khai thác các sản phẩm từ ong mật tại tỉnh Tây Ninh. Dự kiến thời gian thực hiện là 24 tháng

- Đề tài: Xây dựng quy trình nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata) có hiệu quả kinh tế cao tại Tây Ninh. Dự kiến thời gian thực hiện là 24 tháng

2. Llĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Đề tài: xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu không gian hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Dự kiến thời gian thực hiện là 24 tháng


Toàn văn Quyết định: 2344.PDF

10/17/2017 3:00 PMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự ánPhòng QLKHQuyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 /PublishingImages/2017-11/5_Key_02112017143948.jpg
10/17/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018

​Nhằm xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2018 phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp thiết của ngành và địa phương, nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn. Sở KH&Cn Tây Ninh xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2018.

Toàn văn thông báo: TB-De xuat DTDA 2018( trinhky-13.12)_Signed.pdf

Biểu mẫu: BM de xuat DA MN NT 2018.doc


Phòng QLKH

2/16/2017 3:00 PMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự ánTinPhòng QLKHĐề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018/PublishingImages/2017-02/1_Key_16022017150813.png
2/16/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông tin về Dự án Nông thôn Miền núi “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”.Thông tin về Dự án Nông thôn Miền núi “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”.
“Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”.
thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015”

 

Tên dự ánCơ quan chủ trìCơ quan chuyển 
giao công nghệ
Mục tiêu và
nội dung chính
Sản phẩm
của dự án
Thời gian, địa điểm tiến hành nghiệm thu
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin, Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tây Ninh, trước đây là Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN.

- Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Văn Lai.

Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ.

1. Mục tiêu:
- Mục tiêu chung:
Nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm cây ăn quả ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Nâng cao hiệu quả sản xuất và an toàn sản phẩm cho cây mãng cầu ta thông qua mô hình trình diễn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); mô hình rải vụ trái; mô hình tỉa thưa trái.

+ Nâng cao hiệu quả sản xuất và an toàn sản phẩm cho cây nhãn tiêu da bò thông qua các mô hình trình diễn phòng trừ bệnh "chổi rồng"; mô hình trình diễn phòng trừ bệnh thối - nứt trái;

+ Nâng cao hiệu quả sản xuất và an toàn sản phẩm cho cây ổi thông qua mô hình thâm canh áp dụng các biện canh tác tổng hợp trên ổi.

+ Đào tạo kỹ thuật viên và đánh giá viên nội bộ làm nòng cốt nhân rộng mô hình VietGAP trên mãng cầu ta sau khi dự án kết thúc.

+ Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ, tham quan nhằm giới thiệu và nhân rộng mô hình các loại cây trên.

2. Nội dung chính:

a. Điều tra, khảo sát hiện trạng sản xuất và đối chiếu với các yêu cầu theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Dương Minh Châu

b. Phân tích hiện trạng ô nhiễm trên mô hình sản xuất mãng cầu ta tại Dương Minh Châu theo tiêu chuẩn VietGAP

c. Xây dựng các mô hình trình diễn: 
Mô hình sản xuất mãng cầu ta theo tiêu chuẩn VietGAP: 

 - Mô hình rải vụ mãng cầu ta áp dụng kỹ thuật mới:

- Mô hình tỉa thưa trái mãng cầu ta tăng phẩm chất và giá trị trái

- Mô hình phòng trừ bệnh "chổi rồng'' trên nhãn.

- Mô hình phòng trừ bệnh thối và nứt trái nhãn.

- Mô hình thâm canh áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trên ổi.

d. Tập huấn, đào tạo, hội thảo,  tham quan: 
Tập huấn thực hành sản xuất cây ăn quả hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP (có cấp giấy chứng nhận); Đào tạo kỹ thuật viên sản xuất cây ăn quả theo hướng GAP; Hội thảo đầu bờ; Tham quan học tập về các mô hình sản xuất cây trồng theo hướng GAP để học tập kinh nghiệm.

e. Sổ tay hướng dẫn "Quy trình sản xuất cây mãng cầu ta theo tiêu chuẩn VietGAP".

 

1. Chuyển giao 06 quy trình công nghệ: 
- Quy trình kỹ thuật trồng mãng cầu ta đạt tiêu chuẩn VietGAP; 
- Quy trình rải vụ mãng cầu ta; 
- Quy trình tỉa thưa trái mãng cầu ta; 
- Quy trình phòng chổi rồng trên nhãn; 
- Quy trình phòng trừ bệnh thối trái, nứt trái nhãn và bệnh hại quan trọng khác trên nhãn; 
- Quy trình trồng và phòng trừ tổng hợp sâu bệnh cho ổi; 
2. Xây dựng 05 mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất:
- Mô hình sản xuất mãng cầu ta theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 15 ha mãng cầu ta, đạt chứng nhận VietGAP cho 7 ha.
- Mô hình rải vụ mãng cầu ta áp dụng kỹ thuật mới: 04 ha, nhà vườn có kỹ năng rãi vụ trái mãng cầu ta.

- Mô hình tỉa thưa trái mãng cầu ta tăng phẩm chất và giá trị trái : 02 ha.

- Mô hình phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh trên nhãn: 03 ha.

 - Mô hình thâm canh áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trên ổi: 02 ha.

3. Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở: 06 người.

- Tập huấn cho nông dân: 200 lượt người tham gia.

- Sổ tay "Quy trình sản xuất mãng cầu ta theo tiêu chuẩn VietGAP".

- Thời gian thực hiện: 36 tháng

(từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2016).

-  Dự kiến thời gian, địa điểm nghiệm thu: 01 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15-17/02/2017.

Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh.

 P. QLKH
1/24/2017 4:00 PMĐã ban hànhDự án Nông thôn miền núiTinPhòng QLKHThông tin về Dự án Nông thôn Miền núi “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
“Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”.
thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015”
1/24/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017

​Ngày 21 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 với 05 Đề tài thuộc 03 Lĩnh vực về: Khoa học Nông nghiệp; Khoa học kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Y, dược cụ thể:

1. Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp:

- Đề tài: Ứng dụng công nghệ tạo viên không nhiệt để sản xuất phân bón NPK kết hợp silica từ tro trấu

2. Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ:

- Đề tài: Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn loài quý hiếm Gà lôi hông tía (LopPhura diardi) ở Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát tỉnh Tây Ninh

- Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đề xuất các giải pháp thích ứng

3. Lĩnh vực Khoa học Y, dược

- Đề tài: Thực trạng và giải pháp quản lý tật khúc xạ của học sinh trung học cơ sở tại tỉnh Tây Ninh

- Đề tài: Mô hình bệnh tật ở các bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh


Quyết định phê duyệt danh mục: 2969.PDF


Phòng QLKH

11/25/2016 9:00 AMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự ánTinPhòng QLKHPhê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/25/2016 9:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016
2/1/2016 2:00 PMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự án(None)Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/1/2016 2:00 PMYesĐã ban hành
Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2017Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2017

Phục lục đề xuất

 

Phòng QLKH

1/19/2016 3:50 PMĐã ban hànhQuản lý Đề tài, Dự án(None)Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/19/2016 3:50 PMNoĐã ban hành
Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2016Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2016
1/19/2016 2:45 PMĐã ban hànhDự án Nông thôn miền núi(None)Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/19/2016 2:45 PMNoĐã ban hành
Thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016Thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016
1/14/2016 10:00 AMĐã ban hànhQuản lý Đề tài, Dự án(None)Thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/14/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐỀ TÀI, DỰ ÁNVĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

 

 

 

Số văn bản

 

 

 

Nội dung

 

 

 

Ngày ban hành

 

 

 

Tải File

 

 

 33/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ 

 

 

06/11/2014

Tải file

 

 

 23/2014/TT-BKHCN

 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

 

 

19/9/2014

Tải file

 

 

 14/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

 

 

11/6/2014

Tải file

 

 

 11/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

 

 

30/5/2014

Tải file

 

 

 10/2014/TT-BKHCN

 

 

 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

 

 

30/5/2014

Tải file

 

 

 09/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

 

27/5/2014

Tải file

 

 

 07/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

 

 

26/5/2014 

Tải file

 

 

 11/2014/NĐ-CP

 

 

Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 

 

 

18/02/2014

Tải file

 

 

 08/2014/NĐ-CP

 

 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ 

 

 

27/01/2014

tải file

 

 

540/QĐ-UBND     

 

 

Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.     

 

 

17/3/2008

tải file

 

 

2044/QĐ-TTg

 

 

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

 

 

09/11/2010

tải file

 

 

839/QĐ-UBND

 

 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 234-TB/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/8/2009 của Tỉnh ủy Tây Ninh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về khoa học - công nghệ và nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học - công nghệ từ nay đến năm 2020

 

 

07/5/2010

tải file

 

 

418/QĐ-TTg

 

 

Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020

 

 

11/4/2012

tải file


21/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy hoạch phát triển hoạt động khoa học và công nghệ 
tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
13/8/2014 tải file

 

10/27/2015 9:50 AMĐã ban hànhVăn bản liên quanVĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN/PublishingImages/2017-11/4_Key_02112017143438.jpg
10/27/2015 9:50 AMNoĐã ban hành
DỰ ÁN NTMN: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát”DỰ ÁN NTMN: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát”
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN NTMN: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát”

 
TÊN NHIỆM VỤ
 
CHỦ NHIỆM VÀ
CƠ QUAN CHỦ TRÌ
 
CƠ QUAN CHUYỂN
GIAO CÔNG NGHỆ
 
MỤC TIÊU VÀ
NỘI DUNG CHÍNH
SẢN PHẨM
CỦA DỰ ÁN
THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH NGHIỆM THU
Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát”
thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015”
Cơ quan chủ trì: BQL Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát Tây Ninh
Chủ nhiệm dự án:
KS Châu Văn Văn
Đơn vị chuyển giao chính: Trung tâm Công nghệ Sinh học Chăn nuôi, thuộcViện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
Đơn vị phối hợp: Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
1.Mục tiêu:
a. Mục tiêu chung:
Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt cho nhân dân các xã vùng đệm, tăng năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập, góp phần làm giảm những tác động của cộng đồng có ảnh hưởng không tốt đến tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.
b. Mục tiêu cụ thể:
- Đối với chăn nuôi bò: Nâng cao chất lượng giống bò địa phương bằng bò Brahman và cải tiến phương thức chăn nuôi bằng cách trồng cỏ, dự trữ thức ăn và vỗ béo để tăng khả năng sản xuất của bò, gia tăng thu nhập cho người dân trong vùng dự án.
- Đối với canh tác sắn: Phát triển sản xuất giống sắn KM98- 5 có năng suất cao, phẩm chất tốt cung cấp giống mới cho vùng nguyên liệu, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân; góp phần xây dựng vùng sản xuất sắn theo hướng bền vững, giảm thoái hóa đất và ổn định nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, giảm thiểu ô nhiễm môi trường
2. Nội dung chính:
a. Chuyển giao và tiếp nhận các quy trình công nghệ
- Các quy trình chăn nuôi bò, gồm 06 quy trình:
+ Quy trình cải tạo đàn bò địa phương bằng các giống bò Zebu;
+ Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng bò lai;
+ Quy trình trồng cỏ;
+ Quy trình ủ dự trữ thức ăn cho đàn bò;
+ Quy trình phòng và trị bệnh cho đàn bò;
+ Quy trình vỗ béo bò thịt.
- Các quy trình canh tác sắn, gồm 02 quy trình:
+ Quy trình sản xuất giống sắn;
+ Quy trình canh tác sắn bền vững.
b. Xây dựng các mô hình:
- Xây dựng mô hình chăn nuôi bò: Cải tạo đàn bò địa phương; Trồng cỏ tạo nguồn thức ăn cho bò; Chế biến phụ phẩm từ sắn làm thức ăn chăn nuôi bò và áp dụng kỹ thuật vỗ béo bò.
- Xây dựng mô hình trồng sắn: Sản xuất giống sắn năng suất cao và áp dụng kỹ thuật canh tác sắn hiệu quả và bền vững
c. Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở:
- Đối với kỹ thuật viên chăn nuôi bò: Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò và 6 quy trình kỹ thuật liên quan đến chăn nuôi bò: quy trình cải tạo đàn bò địa phương bằng các giống bò lai Sind và Brahman, chăm sóc nuôi dưỡng bò lai, trồng cỏ, ủ dự trữ thức ăn cho đàn bò, vỗ béo bò thịt, phòng và trị bệnh cho đàn bò;
- Đối với kỹ thuật viên canh tác sắn: Quy trình sản xuất giống sắn và canh tác sắn bền vững phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác của người dân
d.Tập huấn kỹ thuật cho nông dân:
Tập huấn các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chăm sóc bò, trồng cỏ, ủ chua thức ăn cho bò, vỗ béo bò và trồng sắn sao cho có hiệu quả.

*Dự án đã tiếp nhận được 08 quy trình kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ngành, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của địa phương như:
1. Quy trình cải tạo đàn bò địa phương bằng các giống bò Zebu;
2. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng bò lai;
3. Quy trình trồng cỏ;
4. Quy trình ủ dự trữ thức ăn cho đàn bò;
5. Quy trình phòng và trị bệnh cho đàn bò;
6. Quy trình vỗ béo bò thịt;
7. Quy trình sản xuất giống sắn;
8. Quy trình canh tác sắn bền vững.
*Dự án đã xây dựng được 03 mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất:
1. Mô hình chăn nuôi bò:
với quy mô 68 con (trong đó, 08 bò đực giống Braman lai tạo với 60 con bò giống cái laisind địa phương).
- Bê lai con và bò mẹ đang mang thai: 480/480 con đạt 100% so với chỉ tiêu. Trong đó, bê lai con sinh ra là 226/480 con đạt 47,08%; bò mẹ mang thai là 254/480 con đạt 52,92% so với chỉ tiêu.
- Trong 60 con bò cái giống: được phối giống trực tiếp từ bò đực dự án và thụ tinh nhân tạo, đã có 34 bê lai con, 24 con bò mẹ đang mang thai và có 2 con bò mẹ đang mang thai đã chết.
2. Mô hình canh tác sắn: sử dụng giống sắn KM98-5 và KM140 với quy mô 8ha/năm/4 xã, tổng diện tích của 40 hộ tham gia dự án là 40 ha.
- Đã thu hoạch được 40/40 ha đạt 100%, sản lượng củ tươi đạt: Ở giống sắn KM98-5 năng suất thu được bình quân từ 36 tấn/ha và hàm lượng tinh bột đạt từ 25-26%,  giống sắn KM140 năng suất thu được bình quân từ 41,5 tấn/ha và hàm lượng tinh bột đạt từ 26-27%.
3. Mô hình xử lý sản phẩm từ sắn (lá, ngọn sắn ...) làm thức ăn chăn nuôi bò: ủ chua thức ăn đạt 60/60 tấn, các chỉ tiêu dinh dưỡng đạt yêu cầu, có thể bảo quản được ít nhất là 6 tháng.
* Đào tạo kỹ thuật viên: 18/18 người đạt 100% so với chỉ tiêu.
* Tập huấn cho nông dân: 360/360 lượt người tham gia đạt 100% so với chỉ tiêu.
 
    -Thời gian thực hiện: 36 tháng
(từ tháng 4/2012 đến tháng 3/2015).
- Được gia hạn đến tháng 9 năm 2015.
- Thời gian nghiệm thu: dự kiến 8 giờ 30 phút ngày 04 tháng 11 năm 2015.
- Điạ điểm nghiệm thu cấp tỉnh: Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh.
 

 

10/19/2015 10:05 AMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự án(None)DỰ ÁN NTMN: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát
10/19/2015 10:05 AMNoĐã ban hành
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016

 Nhằm xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2016 phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp thiết của đơn vị và địa phương, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình hoạt động và nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tế kết quả nghiên cứu khoa học và côn g nghệ.

Sở Khoa học và công nghệ Tây Ninh xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh và các viện, trường, các tổ chức KH&CN ngoài tỉnh đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2016.

Kèm theo Thông báo số 33/TB-KHCN

12/18/2014 10:20 AMĐã ban hànhVăn bản liên quan(None)Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016 /HoatDongAnh/Hinh_tin_tuc/_W/DE XUAT NHIEM VU 2016_jpg.jpg
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016
12/18/2014 10:20 AMYesĐã ban hành
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2015Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2015
Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2015

 Sở Khoa học và công nghệ thông báo 

Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2015

(Kèm theo Quyết định và Danh mục)

12/18/2014 10:15 AMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự án(None)Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2015 /HoatDongAnh/Hinh_tin_tuc/_W/DT_DA 2015_jpg.jpg
Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2015
12/18/2014 10:15 AMYesĐã ban hành
Đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2014Đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2014
Danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ được phê duyệt năm 2014

 Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh thông báo 

Danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2014

(Kèm theo Quyết định và Danh mục)

12/18/2014 10:00 AMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự án(None)Đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ được phê duyệt năm 2014
12/18/2014 10:00 AMNoĐã ban hành
Hội đồng Khoa học tỉnh xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2015Hội đồng Khoa học tỉnh xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2015
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, đã họp xác định danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2015. Kết quả, có 08/41 đề tài, dự án đăng ký được thông qua.

 Chiều ngày 20 tháng 8 năm 2014, Hội đồng Khoa học tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, đã họp xác định danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2015. Kết quả, có 08/41 đề tài, dự án đăng ký được thông qua.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ KH&CN về việc xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN của tỉnh năm 2015, Sở KH&CN (Thường trực Hội đồng Khoa học) đã thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài tỉnh đề xuất chương trình các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng KH&CN năm 2015. Kết quả, Sở KH&CN đã tiếp nhận được 41 phiếu đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án đăng ký thực hiện năm 2015. Sau khi rà soát, phân tích, tổng hợp và thông qua các Hội đồng Tư vấn theo từng lĩnh vực đã xác định 29 đề tài, dự án trùng lắp về nội dung nghiên cứu cũng như chưa cấp thiết thực hiện. Do vậy, Thường trực Hội đồng Khoa học đã lựa chọn ra 12 đề tài, dự án còn lại có tính cấp thiết và khả thi để trình Hội đồng Khoa học xét duyệt.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, các đề tài, dự án được đề xuất thực hiện năm 2015 có một số đề tài có hàm lượng khoa học cao, có tính cấp thiết và địa chỉ ứng dụng rõ ràng. Bên cạnh đó vẫn còn một số đề xuất đề tài đặt tên và nội dung nghiên cứu chưa phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan là thành viên Hội đồng cũng đã có những ý kiến đánh giá và góp ý mang tính thực tiễn rất cao, làm cơ sở để Hội đồng lựa chọn ra được những đề tài, dự án sát thực với nhu cầu của địa phương.

Trên cơ sở phân tích của các thành viên Hội đồng, ông Trần Lưu Quang đề nghị Hội đồng quan tâm, xem xét ưu tiên các đề tài, dự án nghiên cứu có tính ứng dụng cao, tiết kiệm kinh phí thực hiện nhưng giải quyết được những vấn đề cấp thiết của tỉnh Tây Ninh.

 Hội đồng đã bỏ phiếu và chọn ra được 08 đề tài, dự án để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt cho thực hiện trong năm 2015, gồm các đề tài, dự án sau: (1) Nâng cao chất lượng hiệu quả  hoạt động giám sát của HĐND cấp xã về nội dung xây dựng gia đình, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; (2) Xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương của tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; (3) Hệ thống thông tin đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh; (4) Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị liên lạc tích hợp thông tin GPS phục vụ công tác tuần tra biên giới tỉnh Tây Ninh; (5) Nghiên cứu bảo tồn các loài Linh trưởng ở Vuờn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh; (6) Ứng dụng công nghệ nuôi thương phẩm tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) toàn đực tại tỉnh Tây Ninh; (7) Nghiên cứu chế biến sản phẩm nước trái cây lên men từ trái Mãng Cầu ta Tây Ninh; (8) Thực nghiệm đo đạc tính toán tổn thất nước từ cống đầu kênh cấp I đến mặt ruộng trên hệ thống Dầu Tiếng./. 

 

Phòng QLKH

8/21/2014 9:00 AMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự án(None)Hội đồng Khoa học tỉnh xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2015 /HoatDongAnh/Hinh_tin_tuc/_W/Danh muc DT 2015_jpg.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, đã họp xác định danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2015. Kết quả, có 08/41 đề tài, dự án đăng ký được thông qua.
8/21/2014 9:00 AMNoĐã ban hành
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐỀ TÀI, DỰ ÁNCÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

 

 

Số văn bản

 

Nội dung

 

Ngày ban hành

 

Tải file

2213/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020  01/11/2013 tải file
12/30/2013 3:40 PMĐã ban hànhVăn bản liên quan(None)CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2013 3:40 PMNoĐã ban hành
Bảo tồn nguồn gen tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020Bảo tồn nguồn gen tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020
11/8/2013 4:35 PMĐã ban hànhĐề án khung(None)Bảo tồn nguồn gen tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/8/2013 4:35 PMNoĐã ban hành
Danh mục các đề tài, dự án cấp Tỉnh được phê duyệt năm 2013Danh mục các đề tài, dự án cấp Tỉnh được phê duyệt năm 2013
Ngày 21/02/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chính thức phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2013 tại Quyết định số 334/QĐ-UBND

 

 

Ngày 21/02/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chính thức phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2013 tại Quyết định số 82/QĐ-UBND. Danh mục gồm 09 đề tài và dự án:

 

I. Lĩnh vực khoa học xã hội

 

1. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận cơ sở tỉnh Tây Ninh

 

    Cơ quan chủ trì: Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh.

 

2. Giải pháp nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Tây Ninh từ nay đến năm 2020.

 

    Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

 

3. Giải pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT tỉnh Tây Ninh.

 

    Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

 

4. Điều tra, nghiên cứu và xây dựng mô hình tổ chức hoạt động các trung tâm văn hóa, sinh hoạt cộng đồng xã, phường, thị trấn và nhà văn hóa ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

    Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hóa tỉnh Tây Ninh.

 

5. Biên soạn tài liệu văn học địa phương tỉnh Tây Ninh để giảng dạy trong trường phổ thông.

 

    Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh.

 

II. Lĩnh vực khoa học và công nghệ

 

6. Điều tra, nghiên cứu biện pháp chẩn đoán, phòng trừ bệnh hại chính trên cây khoai mì tại Tây Ninh.

 

    Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường Đại học Nông Lâm.

 

7. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch vào duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản cho quả mãng cầu ta Tây Ninh.

 

    Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Tây Ninh.

 

III. Lĩnh vực khoa học Y, Dược

 

8. Đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần của học sinh trung học phổ thông tại Tây Ninh.

 

    Cơ quan chủ trì: Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Tây Ninh.

 

9. Đánh giá các yếu tố nguy cơ của những bệnh không lây ở Tây Ninh.

 

    Cơ quan chủ trì: Viện vệ sinh Y tế công cộng Tp.HCM

Quyết định và Danh mục cụ thể kèm theo

 

 

 

2/22/2013 4:35 PMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự án(None)Danh mục các đề tài, dự án cấp Tỉnh được phê duyệt năm 2013/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/02/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chính thức phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2013 tại Quyết định số 334/QĐ-UBND
2/22/2013 4:35 PMNoĐã ban hành
Danh mục các đề tài, dự án cấp Tỉnh được phê duyệt năm 2012Danh mục các đề tài, dự án cấp Tỉnh được phê duyệt năm 2012
Ngày 12/01/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chính thức phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2012 tại Quyết định số 82/QĐ-UBND

Ngày 12/01/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chính thức phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2012 tại Quyết định số 82/QĐ-UBND. Danh mục gồm 18 đề tài và dự án:

I. Lĩnh vực khoa học xã hội

1. Xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình địa phương học cho các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại trường Chính trị tỉnh Tây Ninh

    Cơ quan chủ trì: Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh.

2. Nghiên cứu thực trạng ảnh hưởng của Game online đến sự phát triển nhân cách của học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

    Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

3. Xây dựng quy trình cơ bản công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

    Cơ quan chủ trì: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh.

II. Lĩnh vực khoa học Y, Dược

4. Điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc ở Vườn Quốc Gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh, phục vụ cho yêu cầu bảo tồn và phát triển.

    Cơ quan chủ trì: Vườn Quốc Gia Lò Gò – Xa Mát.

5. Chuyển giao quy trình sử dụng Mặt Nạ Thanh Quản trong Gây Mê Hồi Sức; Gây mê Phẫu thuật; và Gây mê – Phẫu thuật nội soi Tai Mũi Xoang.

    Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

6. Sự đột biến trên hai gen EGFR và gen K-ras và mức độ methyl hóa của hai gen SFRP1 và CDX1 trong ung thư đại trực tràng ở người Việt Nam.

    Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

7. Khảo sát kiến thức – thái độ về sức khỏe sinh sản của học sinh khối THPT trên địa bàn Tây Ninh năm 2011.

    Cơ quan chủ trì: Trung tâm Y tế Thị xã Tây Ninh.

8. Triển khai kỹ thuật sinh học phân tử (PCR) trong xét nghiệm chẩn đoán bệnh dịch (cúm, sốt xuất huyết, tả và tay chân miệng) tại Trung tâm y tế dự phòng Tây Ninh.

    Cơ quan chủ trì: Trung tâm Y tế Dự phòng Tây Ninh.

9. Triển khai kỹ thuật tẩy sỏi thận qua da tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

    Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

III. Lĩnh vực khoa học Nông nghiệp

10. Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất sản phẩm thức ăn ủ chua từ phụ phẩm nông nghiệp phục vụ chăn nuôi đại gia súc ở tỉnh Tây Ninh và vùng phụ cận.

      Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.

11. Khảo sát sản xuất một số giống sắn đạt năng suất tinh bột cao, thích hợp với sinh thái tỉnh Tây Ninh.

     Cơ quan chủ trì: Trung tấm Giống Nông nghiệp Tây Ninh.

12. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao sức sản xuất và sinh sản của Trâu tại Tây Ninh.

     Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.

13. Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng hiệu quả kinh tế trên vùng đất phèn tỉnh Tây Ninh.

     Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.

IV. Lĩnh vực khoa học nhân văn

14. Viết Hồi ký trường Hoàng Lê Kha (1962-1975).

     Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh.

15. Biên soạn Truyền thống trường Hoàng Lê Kha (1962-1975).

     Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh.

16. Biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng từ khi thành lập đến năm 2010.

      Cơ quan chủ trì: Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng.

17. Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Tây Ninh (1945-2010).

     Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

18. Lịch sử trường Quân sự tỉnh Tây Ninh (1945-2010).

     Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Quyết định và Danh mục cụ thể kèm theo

 

 

 

1/13/2012 8:30 PMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự án(None)Danh mục các đề tài, dự án cấp Tỉnh được phê duyệt năm 2012/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 12/01/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chính thức phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2012 tại Quyết định số 82/QĐ-UBND
1/13/2012 8:30 PMNoĐã ban hành