Đề Tài Dự Án
 
​Toàn văn thông báo: TB- tuyenchon-giaotructiep NVKHCN 2019_Signed.pdfCác biểu mẫu kèm  theo hồ sơ:Phụ lục I: Phu luc I.rarPhụ lục II: Phu luc II.rarPhụ lục III: Phu luc III.rar
 
​Ngày 10 tháng 10 năm 2017 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 với 03 đề tài thuộc 02 lĩnh vực: Lĩnh vực khoa học Nông Nghiệp, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ cụ thể:1. Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp: 02 đề tài- Đề tài: Xây dựng quy trình kỹ thuật, mô hình nuôi ông mật và khai thác các sản phẩm ...
 
​Nhằm xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2018 phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp thiết của ngành và địa phương, nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn. Sở KH&Cn Tây Ninh xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên ...
 
“Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”. thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015”
 
​Ngày 21 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 với 05 Đề tài thuộc 03 Lĩnh vực về: Khoa học Nông nghiệp; Khoa học kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Y, dược cụ thể:1. Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp:- Đề tài: Ứng dụng công nghệ tạo viên không nhiệt để sản xuất phân bón NPK kết hợp silica từ ...
 
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Đề tài, dự án)
 
Phục lục đề xuất   Phòng QLKH
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

​Toàn văn thông báo: TB- tuyenchon-giaotructiep NVKHCN 2019_Signed.pdf

Các biểu mẫu kèm  theo hồ sơ:

Phụ lục I: Phu luc I.rar

Phụ lục II: Phu luc II.rar

Phụ lục III: Phu luc III.rar

1/24/2019 8:00 PMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự ánPhòng QLKHThông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/24/2019 8:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

​Toàn văn quyết định: QD 3098.PDF

1/16/2019 10:00 PMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự ánPhòng QLKHQuyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/16/2019 10:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018

​Ngày 10 tháng 10 năm 2017 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 với 03 đề tài thuộc 02 lĩnh vực: Lĩnh vực khoa học Nông Nghiệp, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ cụ thể:

1. Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp: 02 đề tài

- Đề tài: Xây dựng quy trình kỹ thuật, mô hình nuôi ông mật và khai thác các sản phẩm từ ong mật tại tỉnh Tây Ninh. Dự kiến thời gian thực hiện là 24 tháng

- Đề tài: Xây dựng quy trình nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata) có hiệu quả kinh tế cao tại Tây Ninh. Dự kiến thời gian thực hiện là 24 tháng

2. Llĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Đề tài: xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu không gian hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Dự kiến thời gian thực hiện là 24 tháng


Toàn văn Quyết định: 2344.PDF

10/17/2017 3:00 PMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự ánPhòng QLKHQuyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 /PublishingImages/2017-11/5_Key_02112017143948.jpg
10/17/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018

​Nhằm xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2018 phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp thiết của ngành và địa phương, nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn. Sở KH&Cn Tây Ninh xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2018.

Toàn văn thông báo: TB-De xuat DTDA 2018( trinhky-13.12)_Signed.pdf

Biểu mẫu: BM de xuat DA MN NT 2018.doc


Phòng QLKH

2/16/2017 3:00 PMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự ánTinPhòng QLKHĐề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018/PublishingImages/2017-02/1_Key_16022017150813.png
2/16/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông tin về Dự án Nông thôn Miền núi “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”.Thông tin về Dự án Nông thôn Miền núi “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”.
“Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”.
thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015”

 

Tên dự ánCơ quan chủ trìCơ quan chuyển 
giao công nghệ
Mục tiêu và
nội dung chính
Sản phẩm
của dự án
Thời gian, địa điểm tiến hành nghiệm thu
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin, Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tây Ninh, trước đây là Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN.

- Chủ nhiệm dự án: ThS. Nguyễn Văn Lai.

Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ.

1. Mục tiêu:
- Mục tiêu chung:
Nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm cây ăn quả ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Nâng cao hiệu quả sản xuất và an toàn sản phẩm cho cây mãng cầu ta thông qua mô hình trình diễn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); mô hình rải vụ trái; mô hình tỉa thưa trái.

+ Nâng cao hiệu quả sản xuất và an toàn sản phẩm cho cây nhãn tiêu da bò thông qua các mô hình trình diễn phòng trừ bệnh "chổi rồng"; mô hình trình diễn phòng trừ bệnh thối - nứt trái;

+ Nâng cao hiệu quả sản xuất và an toàn sản phẩm cho cây ổi thông qua mô hình thâm canh áp dụng các biện canh tác tổng hợp trên ổi.

+ Đào tạo kỹ thuật viên và đánh giá viên nội bộ làm nòng cốt nhân rộng mô hình VietGAP trên mãng cầu ta sau khi dự án kết thúc.

+ Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ, tham quan nhằm giới thiệu và nhân rộng mô hình các loại cây trên.

2. Nội dung chính:

a. Điều tra, khảo sát hiện trạng sản xuất và đối chiếu với các yêu cầu theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Dương Minh Châu

b. Phân tích hiện trạng ô nhiễm trên mô hình sản xuất mãng cầu ta tại Dương Minh Châu theo tiêu chuẩn VietGAP

c. Xây dựng các mô hình trình diễn: 
Mô hình sản xuất mãng cầu ta theo tiêu chuẩn VietGAP: 

 - Mô hình rải vụ mãng cầu ta áp dụng kỹ thuật mới:

- Mô hình tỉa thưa trái mãng cầu ta tăng phẩm chất và giá trị trái

- Mô hình phòng trừ bệnh "chổi rồng'' trên nhãn.

- Mô hình phòng trừ bệnh thối và nứt trái nhãn.

- Mô hình thâm canh áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trên ổi.

d. Tập huấn, đào tạo, hội thảo,  tham quan: 
Tập huấn thực hành sản xuất cây ăn quả hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP (có cấp giấy chứng nhận); Đào tạo kỹ thuật viên sản xuất cây ăn quả theo hướng GAP; Hội thảo đầu bờ; Tham quan học tập về các mô hình sản xuất cây trồng theo hướng GAP để học tập kinh nghiệm.

e. Sổ tay hướng dẫn "Quy trình sản xuất cây mãng cầu ta theo tiêu chuẩn VietGAP".

 

1. Chuyển giao 06 quy trình công nghệ: 
- Quy trình kỹ thuật trồng mãng cầu ta đạt tiêu chuẩn VietGAP; 
- Quy trình rải vụ mãng cầu ta; 
- Quy trình tỉa thưa trái mãng cầu ta; 
- Quy trình phòng chổi rồng trên nhãn; 
- Quy trình phòng trừ bệnh thối trái, nứt trái nhãn và bệnh hại quan trọng khác trên nhãn; 
- Quy trình trồng và phòng trừ tổng hợp sâu bệnh cho ổi; 
2. Xây dựng 05 mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất:
- Mô hình sản xuất mãng cầu ta theo tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 15 ha mãng cầu ta, đạt chứng nhận VietGAP cho 7 ha.
- Mô hình rải vụ mãng cầu ta áp dụng kỹ thuật mới: 04 ha, nhà vườn có kỹ năng rãi vụ trái mãng cầu ta.

- Mô hình tỉa thưa trái mãng cầu ta tăng phẩm chất và giá trị trái : 02 ha.

- Mô hình phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh trên nhãn: 03 ha.

 - Mô hình thâm canh áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trên ổi: 02 ha.

3. Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở: 06 người.

- Tập huấn cho nông dân: 200 lượt người tham gia.

- Sổ tay "Quy trình sản xuất mãng cầu ta theo tiêu chuẩn VietGAP".

- Thời gian thực hiện: 36 tháng

(từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2016).

-  Dự kiến thời gian, địa điểm nghiệm thu: 01 ngày, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15-17/02/2017.

Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh.

 P. QLKH
1/24/2017 4:00 PMĐã ban hànhDự án Nông thôn miền núiTinPhòng QLKHThông tin về Dự án Nông thôn Miền núi “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
“Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”.
thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015”
1/24/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017

​Ngày 21 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 với 05 Đề tài thuộc 03 Lĩnh vực về: Khoa học Nông nghiệp; Khoa học kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Y, dược cụ thể:

1. Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp:

- Đề tài: Ứng dụng công nghệ tạo viên không nhiệt để sản xuất phân bón NPK kết hợp silica từ tro trấu

2. Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ:

- Đề tài: Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn loài quý hiếm Gà lôi hông tía (LopPhura diardi) ở Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát tỉnh Tây Ninh

- Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đề xuất các giải pháp thích ứng

3. Lĩnh vực Khoa học Y, dược

- Đề tài: Thực trạng và giải pháp quản lý tật khúc xạ của học sinh trung học cơ sở tại tỉnh Tây Ninh

- Đề tài: Mô hình bệnh tật ở các bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh


Quyết định phê duyệt danh mục: 2969.PDF


Phòng QLKH

11/25/2016 9:00 AMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự ánTinPhòng QLKHPhê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/25/2016 9:00 AMYesĐã ban hành
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnhNhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Đề tài, dự án)
I. VĂN BẢN QUY ​ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

1. Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước:540-QĐ-UBND_33.pdf

2. Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. :48-2015-QD-UBND.pdf

II. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hướng dẫn Tổ chức và hoạt động của các Hội đồng KH&CN cấp tỉnh:01/HD-KHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 

1. Biểu mẫu đề xuất – xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 1)

2. Biểu mẫu hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

a. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: B1-1-DON

b. Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ (KHCN): B1-2a-TMĐTCN

c. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (XHNV): B1-2b-TMĐTXH

d.Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (DA SXTN):B1-2c-TMDA

e. Thuyết minh đề án: B1-2d-TMĐA

f. Lý lịch hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì : B1-3-LLTC

g. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia: B1-4-LLCN

h. Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu: B1-5-PHNC

3. Biểu mẫu đánh giá hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 2)

4. Biểu mẫu thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 3)

5. Biểu mẫu đánh giá nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 4)

6.  Biểu mẫu đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 5)

 

Phục lục

 

 

 

 

 

 

2/1/2016 2:00 PMĐã ban hànhQuản lý Đề tài, Dự án(None)Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Đề tài, dự án)
2/1/2016 2:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016
2/1/2016 2:00 PMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự án(None)Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/1/2016 2:00 PMYesĐã ban hành
Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2017Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2017

Phục lục đề xuất

 

Phòng QLKH

1/19/2016 3:50 PMĐã ban hànhQuản lý Đề tài, Dự án(None)Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/19/2016 3:50 PMNoĐã ban hành
Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2016Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2016
1/19/2016 2:45 PMĐã ban hànhDự án Nông thôn miền núi(None)Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/19/2016 2:45 PMNoĐã ban hành
Thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016Thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016
1/14/2016 10:00 AMĐã ban hànhQuản lý Đề tài, Dự án(None)Thông báo việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/14/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐỀ TÀI, DỰ ÁNVĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

 

 

 

Số văn bản

 

 

 

Nội dung

 

 

 

Ngày ban hành

 

 

 

Tải File

 

 

 33/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ 

 

 

06/11/2014

Tải file

 

 

 23/2014/TT-BKHCN

 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

 

 

19/9/2014

Tải file

 

 

 14/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

 

 

11/6/2014

Tải file

 

 

 11/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

 

 

30/5/2014

Tải file

 

 

 10/2014/TT-BKHCN

 

 

 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

 

 

30/5/2014

Tải file

 

 

 09/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

 

 

27/5/2014

Tải file

 

 

 07/2014/TT-BKHCN

 

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

 

 

26/5/2014 

Tải file

 

 

 11/2014/NĐ-CP

 

 

Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 

 

 

18/02/2014

Tải file

 

 

 08/2014/NĐ-CP

 

 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ 

 

 

27/01/2014

tải file

 

 

540/QĐ-UBND     

 

 

Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.     

 

 

17/3/2008

tải file

 

 

2044/QĐ-TTg

 

 

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

 

 

09/11/2010

tải file

 

 

839/QĐ-UBND

 

 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 234-TB/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/8/2009 của Tỉnh ủy Tây Ninh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về khoa học - công nghệ và nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học - công nghệ từ nay đến năm 2020

 

 

07/5/2010

tải file

 

 

418/QĐ-TTg

 

 

Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020

 

 

11/4/2012

tải file


21/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy hoạch phát triển hoạt động khoa học và công nghệ 
tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
13/8/2014 tải file

 

10/27/2015 9:50 AMĐã ban hànhVăn bản liên quanVĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN/PublishingImages/2017-11/4_Key_02112017143438.jpg
10/27/2015 9:50 AMNoĐã ban hành
DỰ ÁN NTMN: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát”DỰ ÁN NTMN: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát”
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN NTMN: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát”

 
TÊN NHIỆM VỤ
 
CHỦ NHIỆM VÀ
CƠ QUAN CHỦ TRÌ
 
CƠ QUAN CHUYỂN
GIAO CÔNG NGHỆ
 
MỤC TIÊU VÀ
NỘI DUNG CHÍNH
SẢN PHẨM
CỦA DỰ ÁN
THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH NGHIỆM THU
Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát”
thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015”
Cơ quan chủ trì: BQL Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát Tây Ninh
Chủ nhiệm dự án:
KS Châu Văn Văn
Đơn vị chuyển giao chính: Trung tâm Công nghệ Sinh học Chăn nuôi, thuộcViện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
Đơn vị phối hợp: Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
1.Mục tiêu:
a. Mục tiêu chung:
Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt cho nhân dân các xã vùng đệm, tăng năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập, góp phần làm giảm những tác động của cộng đồng có ảnh hưởng không tốt đến tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.
b. Mục tiêu cụ thể:
- Đối với chăn nuôi bò: Nâng cao chất lượng giống bò địa phương bằng bò Brahman và cải tiến phương thức chăn nuôi bằng cách trồng cỏ, dự trữ thức ăn và vỗ béo để tăng khả năng sản xuất của bò, gia tăng thu nhập cho người dân trong vùng dự án.
- Đối với canh tác sắn: Phát triển sản xuất giống sắn KM98- 5 có năng suất cao, phẩm chất tốt cung cấp giống mới cho vùng nguyên liệu, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân; góp phần xây dựng vùng sản xuất sắn theo hướng bền vững, giảm thoái hóa đất và ổn định nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, giảm thiểu ô nhiễm môi trường
2. Nội dung chính:
a. Chuyển giao và tiếp nhận các quy trình công nghệ
- Các quy trình chăn nuôi bò, gồm 06 quy trình:
+ Quy trình cải tạo đàn bò địa phương bằng các giống bò Zebu;
+ Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng bò lai;
+ Quy trình trồng cỏ;
+ Quy trình ủ dự trữ thức ăn cho đàn bò;
+ Quy trình phòng và trị bệnh cho đàn bò;
+ Quy trình vỗ béo bò thịt.
- Các quy trình canh tác sắn, gồm 02 quy trình:
+ Quy trình sản xuất giống sắn;
+ Quy trình canh tác sắn bền vững.
b. Xây dựng các mô hình:
- Xây dựng mô hình chăn nuôi bò: Cải tạo đàn bò địa phương; Trồng cỏ tạo nguồn thức ăn cho bò; Chế biến phụ phẩm từ sắn làm thức ăn chăn nuôi bò và áp dụng kỹ thuật vỗ béo bò.
- Xây dựng mô hình trồng sắn: Sản xuất giống sắn năng suất cao và áp dụng kỹ thuật canh tác sắn hiệu quả và bền vững
c. Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở:
- Đối với kỹ thuật viên chăn nuôi bò: Kỹ thuật gieo tinh nhân tạo cho bò và 6 quy trình kỹ thuật liên quan đến chăn nuôi bò: quy trình cải tạo đàn bò địa phương bằng các giống bò lai Sind và Brahman, chăm sóc nuôi dưỡng bò lai, trồng cỏ, ủ dự trữ thức ăn cho đàn bò, vỗ béo bò thịt, phòng và trị bệnh cho đàn bò;
- Đối với kỹ thuật viên canh tác sắn: Quy trình sản xuất giống sắn và canh tác sắn bền vững phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác của người dân
d.Tập huấn kỹ thuật cho nông dân:
Tập huấn các kiến thức cơ bản về kỹ thuật chăm sóc bò, trồng cỏ, ủ chua thức ăn cho bò, vỗ béo bò và trồng sắn sao cho có hiệu quả.

*Dự án đã tiếp nhận được 08 quy trình kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ngành, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của địa phương như:
1. Quy trình cải tạo đàn bò địa phương bằng các giống bò Zebu;
2. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng bò lai;
3. Quy trình trồng cỏ;
4. Quy trình ủ dự trữ thức ăn cho đàn bò;
5. Quy trình phòng và trị bệnh cho đàn bò;
6. Quy trình vỗ béo bò thịt;
7. Quy trình sản xuất giống sắn;
8. Quy trình canh tác sắn bền vững.
*Dự án đã xây dựng được 03 mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất:
1. Mô hình chăn nuôi bò:
với quy mô 68 con (trong đó, 08 bò đực giống Braman lai tạo với 60 con bò giống cái laisind địa phương).
- Bê lai con và bò mẹ đang mang thai: 480/480 con đạt 100% so với chỉ tiêu. Trong đó, bê lai con sinh ra là 226/480 con đạt 47,08%; bò mẹ mang thai là 254/480 con đạt 52,92% so với chỉ tiêu.
- Trong 60 con bò cái giống: được phối giống trực tiếp từ bò đực dự án và thụ tinh nhân tạo, đã có 34 bê lai con, 24 con bò mẹ đang mang thai và có 2 con bò mẹ đang mang thai đã chết.
2. Mô hình canh tác sắn: sử dụng giống sắn KM98-5 và KM140 với quy mô 8ha/năm/4 xã, tổng diện tích của 40 hộ tham gia dự án là 40 ha.
- Đã thu hoạch được 40/40 ha đạt 100%, sản lượng củ tươi đạt: Ở giống sắn KM98-5 năng suất thu được bình quân từ 36 tấn/ha và hàm lượng tinh bột đạt từ 25-26%,  giống sắn KM140 năng suất thu được bình quân từ 41,5 tấn/ha và hàm lượng tinh bột đạt từ 26-27%.
3. Mô hình xử lý sản phẩm từ sắn (lá, ngọn sắn ...) làm thức ăn chăn nuôi bò: ủ chua thức ăn đạt 60/60 tấn, các chỉ tiêu dinh dưỡng đạt yêu cầu, có thể bảo quản được ít nhất là 6 tháng.
* Đào tạo kỹ thuật viên: 18/18 người đạt 100% so với chỉ tiêu.
* Tập huấn cho nông dân: 360/360 lượt người tham gia đạt 100% so với chỉ tiêu.
 
    -Thời gian thực hiện: 36 tháng
(từ tháng 4/2012 đến tháng 3/2015).
- Được gia hạn đến tháng 9 năm 2015.
- Thời gian nghiệm thu: dự kiến 8 giờ 30 phút ngày 04 tháng 11 năm 2015.
- Điạ điểm nghiệm thu cấp tỉnh: Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh.
 

 

10/19/2015 10:05 AMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự án(None)DỰ ÁN NTMN: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát
10/19/2015 10:05 AMNoĐã ban hành
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016

 Nhằm xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2016 phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp thiết của đơn vị và địa phương, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình hoạt động và nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tế kết quả nghiên cứu khoa học và côn g nghệ.

Sở Khoa học và công nghệ Tây Ninh xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh và các viện, trường, các tổ chức KH&CN ngoài tỉnh đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2016.

Kèm theo Thông báo số 33/TB-KHCN

12/18/2014 10:20 AMĐã ban hànhVăn bản liên quan(None)Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016 /HoatDongAnh/Hinh_tin_tuc/_W/DE XUAT NHIEM VU 2016_jpg.jpg
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016
12/18/2014 10:20 AMYesĐã ban hành
Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2015Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2015
Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2015

 Sở Khoa học và công nghệ thông báo 

Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2015

(Kèm theo Quyết định và Danh mục)

12/18/2014 10:15 AMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự án(None)Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2015 /HoatDongAnh/Hinh_tin_tuc/_W/DT_DA 2015_jpg.jpg
Danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2015
12/18/2014 10:15 AMYesĐã ban hành
Đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2014Đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2014
Danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ được phê duyệt năm 2014

 Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh thông báo 

Danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2014

(Kèm theo Quyết định và Danh mục)

12/18/2014 10:00 AMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự án(None)Đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt năm 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ được phê duyệt năm 2014
12/18/2014 10:00 AMNoĐã ban hành
Hội đồng Khoa học tỉnh xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2015Hội đồng Khoa học tỉnh xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2015
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, đã họp xác định danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2015. Kết quả, có 08/41 đề tài, dự án đăng ký được thông qua.

 Chiều ngày 20 tháng 8 năm 2014, Hội đồng Khoa học tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, đã họp xác định danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2015. Kết quả, có 08/41 đề tài, dự án đăng ký được thông qua.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ KH&CN về việc xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN của tỉnh năm 2015, Sở KH&CN (Thường trực Hội đồng Khoa học) đã thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài tỉnh đề xuất chương trình các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng KH&CN năm 2015. Kết quả, Sở KH&CN đã tiếp nhận được 41 phiếu đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án đăng ký thực hiện năm 2015. Sau khi rà soát, phân tích, tổng hợp và thông qua các Hội đồng Tư vấn theo từng lĩnh vực đã xác định 29 đề tài, dự án trùng lắp về nội dung nghiên cứu cũng như chưa cấp thiết thực hiện. Do vậy, Thường trực Hội đồng Khoa học đã lựa chọn ra 12 đề tài, dự án còn lại có tính cấp thiết và khả thi để trình Hội đồng Khoa học xét duyệt.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, các đề tài, dự án được đề xuất thực hiện năm 2015 có một số đề tài có hàm lượng khoa học cao, có tính cấp thiết và địa chỉ ứng dụng rõ ràng. Bên cạnh đó vẫn còn một số đề xuất đề tài đặt tên và nội dung nghiên cứu chưa phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan là thành viên Hội đồng cũng đã có những ý kiến đánh giá và góp ý mang tính thực tiễn rất cao, làm cơ sở để Hội đồng lựa chọn ra được những đề tài, dự án sát thực với nhu cầu của địa phương.

Trên cơ sở phân tích của các thành viên Hội đồng, ông Trần Lưu Quang đề nghị Hội đồng quan tâm, xem xét ưu tiên các đề tài, dự án nghiên cứu có tính ứng dụng cao, tiết kiệm kinh phí thực hiện nhưng giải quyết được những vấn đề cấp thiết của tỉnh Tây Ninh.

 Hội đồng đã bỏ phiếu và chọn ra được 08 đề tài, dự án để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt cho thực hiện trong năm 2015, gồm các đề tài, dự án sau: (1) Nâng cao chất lượng hiệu quả  hoạt động giám sát của HĐND cấp xã về nội dung xây dựng gia đình, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; (2) Xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương của tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; (3) Hệ thống thông tin đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh; (4) Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị liên lạc tích hợp thông tin GPS phục vụ công tác tuần tra biên giới tỉnh Tây Ninh; (5) Nghiên cứu bảo tồn các loài Linh trưởng ở Vuờn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh; (6) Ứng dụng công nghệ nuôi thương phẩm tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) toàn đực tại tỉnh Tây Ninh; (7) Nghiên cứu chế biến sản phẩm nước trái cây lên men từ trái Mãng Cầu ta Tây Ninh; (8) Thực nghiệm đo đạc tính toán tổn thất nước từ cống đầu kênh cấp I đến mặt ruộng trên hệ thống Dầu Tiếng./. 

 

Phòng QLKH

8/21/2014 9:00 AMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự án(None)Hội đồng Khoa học tỉnh xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2015 /HoatDongAnh/Hinh_tin_tuc/_W/Danh muc DT 2015_jpg.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, đã họp xác định danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2015. Kết quả, có 08/41 đề tài, dự án đăng ký được thông qua.
8/21/2014 9:00 AMNoĐã ban hành
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐỀ TÀI, DỰ ÁNCÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

 

 

Số văn bản

 

Nội dung

 

Ngày ban hành

 

Tải file

2213/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020  01/11/2013 tải file
12/30/2013 3:40 PMĐã ban hànhVăn bản liên quan(None)CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2013 3:40 PMNoĐã ban hành
Bảo tồn nguồn gen tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020Bảo tồn nguồn gen tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020
11/8/2013 4:35 PMĐã ban hànhĐề án khung(None)Bảo tồn nguồn gen tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/8/2013 4:35 PMNoĐã ban hành
Danh mục các đề tài, dự án cấp Tỉnh được phê duyệt năm 2013Danh mục các đề tài, dự án cấp Tỉnh được phê duyệt năm 2013
Ngày 21/02/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chính thức phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2013 tại Quyết định số 334/QĐ-UBND

 

 

Ngày 21/02/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chính thức phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2013 tại Quyết định số 82/QĐ-UBND. Danh mục gồm 09 đề tài và dự án:

 

I. Lĩnh vực khoa học xã hội

 

1. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận cơ sở tỉnh Tây Ninh

 

    Cơ quan chủ trì: Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh.

 

2. Giải pháp nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Tây Ninh từ nay đến năm 2020.

 

    Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

 

3. Giải pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT tỉnh Tây Ninh.

 

    Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

 

4. Điều tra, nghiên cứu và xây dựng mô hình tổ chức hoạt động các trung tâm văn hóa, sinh hoạt cộng đồng xã, phường, thị trấn và nhà văn hóa ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

    Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hóa tỉnh Tây Ninh.

 

5. Biên soạn tài liệu văn học địa phương tỉnh Tây Ninh để giảng dạy trong trường phổ thông.

 

    Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh.

 

II. Lĩnh vực khoa học và công nghệ

 

6. Điều tra, nghiên cứu biện pháp chẩn đoán, phòng trừ bệnh hại chính trên cây khoai mì tại Tây Ninh.

 

    Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường Đại học Nông Lâm.

 

7. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch vào duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản cho quả mãng cầu ta Tây Ninh.

 

    Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Tây Ninh.

 

III. Lĩnh vực khoa học Y, Dược

 

8. Đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần của học sinh trung học phổ thông tại Tây Ninh.

 

    Cơ quan chủ trì: Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Tây Ninh.

 

9. Đánh giá các yếu tố nguy cơ của những bệnh không lây ở Tây Ninh.

 

    Cơ quan chủ trì: Viện vệ sinh Y tế công cộng Tp.HCM

Quyết định và Danh mục cụ thể kèm theo

 

 

 

2/22/2013 4:35 PMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự án(None)Danh mục các đề tài, dự án cấp Tỉnh được phê duyệt năm 2013/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 21/02/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chính thức phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2013 tại Quyết định số 334/QĐ-UBND
2/22/2013 4:35 PMNoĐã ban hành
Danh mục các đề tài, dự án cấp Tỉnh được phê duyệt năm 2012Danh mục các đề tài, dự án cấp Tỉnh được phê duyệt năm 2012
Ngày 12/01/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chính thức phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2012 tại Quyết định số 82/QĐ-UBND

Ngày 12/01/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chính thức phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2012 tại Quyết định số 82/QĐ-UBND. Danh mục gồm 18 đề tài và dự án:

I. Lĩnh vực khoa học xã hội

1. Xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình địa phương học cho các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại trường Chính trị tỉnh Tây Ninh

    Cơ quan chủ trì: Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh.

2. Nghiên cứu thực trạng ảnh hưởng của Game online đến sự phát triển nhân cách của học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

    Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh.

3. Xây dựng quy trình cơ bản công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

    Cơ quan chủ trì: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh.

II. Lĩnh vực khoa học Y, Dược

4. Điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc ở Vườn Quốc Gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh, phục vụ cho yêu cầu bảo tồn và phát triển.

    Cơ quan chủ trì: Vườn Quốc Gia Lò Gò – Xa Mát.

5. Chuyển giao quy trình sử dụng Mặt Nạ Thanh Quản trong Gây Mê Hồi Sức; Gây mê Phẫu thuật; và Gây mê – Phẫu thuật nội soi Tai Mũi Xoang.

    Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

6. Sự đột biến trên hai gen EGFR và gen K-ras và mức độ methyl hóa của hai gen SFRP1 và CDX1 trong ung thư đại trực tràng ở người Việt Nam.

    Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

7. Khảo sát kiến thức – thái độ về sức khỏe sinh sản của học sinh khối THPT trên địa bàn Tây Ninh năm 2011.

    Cơ quan chủ trì: Trung tâm Y tế Thị xã Tây Ninh.

8. Triển khai kỹ thuật sinh học phân tử (PCR) trong xét nghiệm chẩn đoán bệnh dịch (cúm, sốt xuất huyết, tả và tay chân miệng) tại Trung tâm y tế dự phòng Tây Ninh.

    Cơ quan chủ trì: Trung tâm Y tế Dự phòng Tây Ninh.

9. Triển khai kỹ thuật tẩy sỏi thận qua da tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

    Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

III. Lĩnh vực khoa học Nông nghiệp

10. Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất sản phẩm thức ăn ủ chua từ phụ phẩm nông nghiệp phục vụ chăn nuôi đại gia súc ở tỉnh Tây Ninh và vùng phụ cận.

      Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.

11. Khảo sát sản xuất một số giống sắn đạt năng suất tinh bột cao, thích hợp với sinh thái tỉnh Tây Ninh.

     Cơ quan chủ trì: Trung tấm Giống Nông nghiệp Tây Ninh.

12. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao sức sản xuất và sinh sản của Trâu tại Tây Ninh.

     Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.

13. Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng hiệu quả kinh tế trên vùng đất phèn tỉnh Tây Ninh.

     Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh.

IV. Lĩnh vực khoa học nhân văn

14. Viết Hồi ký trường Hoàng Lê Kha (1962-1975).

     Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh.

15. Biên soạn Truyền thống trường Hoàng Lê Kha (1962-1975).

     Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh.

16. Biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng từ khi thành lập đến năm 2010.

      Cơ quan chủ trì: Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng.

17. Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Tây Ninh (1945-2010).

     Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

18. Lịch sử trường Quân sự tỉnh Tây Ninh (1945-2010).

     Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Quyết định và Danh mục cụ thể kèm theo

 

 

 

1/13/2012 8:30 PMĐã ban hànhDanh mục Đề tài và Dự án(None)Danh mục các đề tài, dự án cấp Tỉnh được phê duyệt năm 2012/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 12/01/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chính thức phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2012 tại Quyết định số 82/QĐ-UBND
1/13/2012 8:30 PMNoĐã ban hành