Giới thiệu
Thứ 6, Ngày 18/12/2015, 11:00
Đăng ký kết quả
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/12/2015

ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ:

​- Điều 25 và Điều 45 của Luật Khoa học và Công nghệ ;

- Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

- Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ban hành kèm theo Quyết đinh số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007;

- Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 và Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN ngày 26/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sử đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 13/2/2007.

  Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là việc tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

  Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (các đề tài, dự án, đề án, các nhiệm vụ điều tra cơ bản, các dự án sản xuất thử nghiệm) cấp tỉnh và cấp cơ sở (có sử dụng toàn bộ hoặc một phần kinh phí nhà nước) sau khi đã được đánh giá nghiệm thu chính thức phải được đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 

Hồ sơ đăng ký

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước

1. Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (01 bản cho mỗi nhiệm vụ KH&CN). Tải về PhieuDangky.rar

​2. Bản giấy Báo cáo tổng hợp và Phụ lục (01 bản phải đóng bìa cứng, gáy vuông)

    2.1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu (Trường hợp không phải chỉnh sửa sau khi đánh giá nghiệm thu chính thức cần có chữ ký của chủ nhiệm đề tài và dấu của cơ quan chủ trì xác nhận là bản cuối cùng; Trường hợp phải chỉnh sửa sau khi đánh giá nghiệm thu chính thức phải có xác nhận của chủ tích Hội đồng về việc đã chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng).

     2.2. Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh ...(nếu có).

3. Đĩa CD/DVD có ghi các file điện tử 

  - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

  - Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra/khảo sát;

  - Các báo cáo đề tài nhánh và các chuyên đề nghiên cứu (nếu có);

Chú ý: Các file điện tử (định dạng Word hoặc Excel) phải sử dụng font chữ tiếng Việt Unicode (Time New Roman) và không được đặt mật khẩu.

4. Phiếu mô tả quy trình công nghệ (đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà kết quả có thể triển khai thành công). Tải về Phieumotaquytrinhcongnghe.rar

5. Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có).

 

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước

Tham khảo tại Điều 7 Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 13/3/2007.

Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tải về Quy che.rar

 


Lượt người xem:  Views:   2158
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Phân loại

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu