Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
Tin liên quan
Thông kê Thông tin Khoa học - Công nghệThông kê Thông tin Khoa học - Công nghệ

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

  

I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐN​G KÊ CƠ SỞ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN được quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN;

Toàn văn Công văn, Thông tư, các phụ lục (Biểu mẫu và Hướng dẫn điền biểu mẫu): 

 

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP

 

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng cho các Sở KH&CN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng cho các Sở KH&CN.
Toàn văn Thông tư, các phụ lục (Biểu mẫu và Hướng dẫn điền biểu mẫu):

Phần mềm và hướng dẫn sơ bộ sử dụng phần mềm hỗ trợ chế độ Báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN:

  • Phần mềm (nén dạng .RAR, Gỡ nén trước khi cài đặt):
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm: BCTKtonghop.rar
  • Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu chi tiết cập nhật​: BangphanloaiKH-CNV2011.pdf
12/18/2015 1:00 PMĐã ban hànhBài viếtThống kê khoa học công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Hướng dẫn điền phiếu Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014 (21/10)Hướng dẫn điền phiếu Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014 (21/10)

Hướng dẫn điền phiếu Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014

Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2014 được thực hiện theo Quyết định số 2136/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Mục địch điều tra

Phục vụ đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược về NC&PT trên phạm vi cả nước cũng như các địa phương.

Phục vụ đánh giá kết quả thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ, các chính sách, các kế hoạch, chương trình về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu thống kê về NC&PT.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về NC&PT của Việt Nam phục các phân tích chuyên sâu và làm tiền đề cho các cuộc điều tra của các năm tiếp theo.

 

2. Đối tượng và đơn vị điều tra

·        Các tổ chức KH&CN:

- Các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (tổ chức nghiên cứu và phát triển - các viện/trung tâm nghiên cứu);

- Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng (các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc trường được coi như đơn vị trường đại học);

- Các tổ chức dịch vụ KH&CN

·        Các cơ quan hành chính và quản lý nhà nước về KH&CN, các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động NC&PT;

·        Các tổ chức ngoài nhà nướccó hoạt động NC&PT.

·        Các doanh nghiệpcó hoạt động NC&PT;

·       Các tổ chức của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an không thuộc đối tượng của cuộc điều tra này

3. Nội dung điều tra tập trung phục vụ các chỉ tiêu:

·  Các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

·  Các chỉ tiêu Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN ngày 30/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ.

·  Nhóm thông tin về đơn vị cơ sở

·  Nhóm thông tin về nhân lực NC&PT

·  Nhóm thông tin về chi phí cho NC&PT

·  Nhóm thông tin về hoạt động NC&PT

Phương án Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2014 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 2136/QĐ-BKHCN)

Các mẫu phiếu điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014:

Phiếu 01/NCPT-VNC: Áp dụng cho các Viện, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, các tổ chức ngoài nhà nước có họat động nghiên cứu và phát triển

Phiếu 02/NCPT-ĐH: Áp dụng cho các Đại học, Trường đại học, Cao đẳng và Học viện

Phiếu 03NCPT-QL Áp dụng cơ quan quản lý nhà nước, hành chính, sự nghiệp công lập có hoạt động nghiên cứu và phát triển.rar

Hướng dẫn điền Phiếu điều tra.rar

Bảng phân loại thống kê KH&CN (Ban hành kèm theo Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN)

Tài liệu hướng dẫn Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2014


12/18/2015 12:00 PMĐã ban hànhBài viếtHướng dẫn điền phiếu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Biểu mẫu đề tài dự ánBiểu mẫu đề tài dự án

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

​​​​​​I. VĂN BẢN QUY ​ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

1. Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước:  540-QĐ-UBND_33.pdf

2. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều "Quy định về việc xác định, tuyển chọn, quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh" ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND:  QĐ_60 suadoibosung QĐ20.pdf

3. Quy định về việc xác định, tuyển chọn, quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh:  20-2006-QĐ-UBND_9.pdf

II. BIỂU MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

1. ​Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án cấp tỉnh: B1-DONDK.rar

2. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (KHCN): B2-TM (KHCN).rar

3. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (KHXH): B2-TM (KHXH).rar

4. Thuyết minh dự án:  B2-TMDA.rar

5. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án: B3-LLTC.rar

6. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án: B4-LLCN.rar

7. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án cấp tỉnh: B5-PHNC.rar

* Hướng dẫn viết thuyết minh đề tài dự án: HUONGDAN.rar


III. BIỂU MẪU DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI

1. Thuyết minh dự án thuộc chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi giai đoạn 2011-2015":  B1-TMDANTMN2011.rar

2. Tóm tắt hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cơ quan chủ trì chuyển giao công nghệ:B2-LL CQCGCN.rar

3. Tóm tắt hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp nhận và triển khai công nghệ của đơn vị chủ trì dự án: B3-LLTCCT (hoatdong_SXKD_Da).rar

4. Sơ yếu lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì dự án: B4-LylichCNDA.rar


12/18/2015 12:00 PMĐã ban hànhBài viếtBiểu mẫu đề tài dự án/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệChương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

       Thực hiện Quyết định 41/2012/QĐ-UBND ngày 29/8/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về “Ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tu​ệ giai đoạn 2012-20​15”.       Mục tiêu: 1. Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong xu thế hội nhập kinh tế, để ngày càng có nhiều doanh nghiệp chủ động xây dựng, khai thác, phát triển và bảo vệ thương hiệu của mình trên cơ sở phát triển chất lượng hàng hoá và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.           2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác, bảo vệ, phát triển tài sản trí tuệ và quảng bá thương hiệu. Phấn đấu đến năm 2015 nhận thức của  cộng đồng về quyền sở hữu trí tuệ được nâng cao, nhiều doanh nghiệp quan tâm, tiến hành đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước cho các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của tỉnh Tây Ninh ở thị trường trong và ngoài nước.

  3. Nâng cao khả năng phối hợp và thực thi hiệu quả trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan trên địa bàn tỉnh.

       Đối tượng tham dự Chương trình: các tổ chức, cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động tên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

       Hồ sơ tham gia:

       a. Hồ sơ đăng ký: Bản đăng ký tham gia Chương trình: Ban dang ky.rar

       b. Hồ sơ xin hỗ trợ và thủ tục cấp kinh phí hỗ trợ:

  - Bản đề nghị hỗ trợ.​ Ban de nghi ho tro.rar

  - Giấy xác nhận tham gia Chương trình (do Sở Khoa học và Công nghệ ký).
  - Giấy đề nghị thanh toán.
  - Bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ: Bản sao văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ hoặc các Giấy/Bằng chứng nhận (có công chứng).​

       Thời gian thực hiện: Ngày 01/7/2012 và kết thúc ngày 31/12/2015.

       Nội dung của Chương trình hỗ trợ phát triển tải sản trí tuệ giai đoạn 2012-2015:

    Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về vai trò quyền  lợi của sở hữu trí tuệ trong giai đoạn Hội nhập; Cơ quan quản lý có sự thống nhất công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ.với các hình thức:

-  Tuyền truyền; tập huấn; đào tạo pháp luật sở hữu trí tuệ.

-  Hỗ trợ các tổ chức cá nhân xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước.

-  Khen thưởng doanh nghiệp đạt giải thưởng về thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam.​

Quyết định 41/2012/QĐ-UBND ngày 29/8/2012: QĐ ban hanh CT HTPT TSTT GĐ 2012-2015.rar

Chương trình hỗ trợ: Chuong trinh hanh dong_ HTPT_ TSTT banhanh.rar

12/18/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtPhát triển tài sản trí tuệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Phản ánh kiến nghịPhản ánh kiến nghị

quydinhhanhchinh.jpg
12/18/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtTiếp nhận kiến nghị, phản ánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Đăng bạ nhãn hiệu hàng hóaĐăng bạ nhãn hiệu hàng hóa

Đăng bạ nhãn hiệu hàng hóa tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 1994 - 2013)

Nhãn hiệu hàng hóa 2013_phần 1 (Xem chi tiết tại đây)

Nhãn hiệu hàng hóa 2013_phần 2 (Xem chi tiết tại đây)

Nhãn hiệu hàng hóa 2013_phần 3 (Xem chi tiết tại đây)
12/18/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtĐăng bạ nhãn hiệu hàng hóa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Kỷ Yếu Khoa học và Công nghệKỷ Yếu Khoa học và Công nghệ

Kỷ yếu đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2011

 

Phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiều thông tin của các nhà quản lý, các cơ quan nghiên cứu ứng dụng KH&CN, các tổ chức, cá nhân, Sở KH&CN Tây Ninh biên tập và xuất bản “Kỷ yếu đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2011”.

 

Trong những năm vừa qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh luôn được triển khai, nhân rộng, từng bước đi vào cuộc sống , gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác triển khai hoạt động nghiên cứu KH&CN của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đạt được kết quả nêu trên là do sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự hỗ trợ chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu, các nhà khoa học ở Trung ương, địa phương cùng với sự phối hợp của các sở ngành, đơn vị, đã giúp đỡ và hợp tác nghiên cứu, tạo điều kiện để hoạt động KH&CN Tây Ninh không ngừng phát triển. 

Phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiều thông tin của các nhà quản lý, các cơ quan nghiên cứu ứng dụng KH&CN, các tổ chức, cá nhân, Sở KH&CN Tây Ninh biên tập và xuất bản “Kỷ yếu đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2011”. Kỷ yếu được chia làm 06 phần:

PHẦN I: LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI (Xem chi tiết tại đây)

 

1. Điều tra tập quán chôn cất, quy hoạch nghĩa trang và đề xuất mô hình hỏa táng.

2. Hiện trạng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

3. Xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh, đảm bảo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

4. Nghiên cứu ứng dụng xây dựng kho tài liệu và cơ sở dữ liệu địa chí tỉnh Tây Ninh.

5. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên trong tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2010.

6. Điều tra đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong các cơ quan, sở, ngành tỉnh Tây Ninh.

7. Thành lập công đoàn cơ sở, tổ chức hoạt động và phát triển Đoàn viên ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

8. Thực trạng và giải pháp phát huy quyền dân chủ của nhân dân ở cơ sở xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh.

 

PHẦN II: LĨNH VỰC KHOA HỌC NHÂN VĂN (Xem chi tiết tại đây)

 

1. Nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ cấp huyện, thị (1975-1995) và tổng kết truyền thống cách mạng các xã anh hùng (1945-1975) tỉnh Tây Ninh.

2. Chỉnh lý và biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (1930-2005).

3. Sưu tầm, nghiên cứu nghệ thuật truyền thống đờn ca tài tử Nam Bộ ở Tây Ninh.

4. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Tây Ninh.

5. Viết lịch sử trường Chính trị tỉnh Tây Ninh.

6. Khảo cứu các lễ hội truyền thống ở Tây Ninh và định hướng phát triển quản lý.

 

PHẦN III: LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Xem chi tiết tại đây)

 

1. Quy hoạch bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước của Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh.

2. Điều tra, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên động, thực vật Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

3. Nghiên cứu đặc điểm sinh học, kỹ thuật nhân giống Ốc núi và Thằn lằn núi tại Núi Bà Đen Tây Ninh.

4. Nghiên cứu nguyên nhân gây ra dông sét và đề xuất các giải pháp phòng tránh làm giảm nhẹ thiệt hại trong khu vực Tân Biên, Tân Châu, Bến Cầu tỉnh Tây Ninh.

5. Điều tra, nghiên cứu, đề xuất hướng khai thác và bảo tồn đất ngập nước tỉnh Tây Ninh.

6. Điều tra, đánh giá hiện trạng và tiềm năng du lịch sinh thái tỉnh Tây Ninh; Đề xuất biện pháp bảo vệ và phát triển du lịch bền vững.

 

PHẦN IV: LĨNH VỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ (Xem chi tiết tại đây)

 

1. Ứng dụng tiến bộ KH&CN xử lý nước thải nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường cho các cơ sở trong làng nghề chế biến sắn ở xã Ninh Sơn huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh.

2. Nghiên cứu, đánh giá mức độ lan truyền các chất ô nhiễm của nước thải sản xuất chế biến đường, tinh bột mì, cao su ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đề xuất các giải pháp quản lý và biện pháp khắc phục ô nhiễm nước ngầm.

3. Ứng dụng EM (Effective Microorganisms) vào xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải từ các cơ sở chế biến bột củ mì, cao su trên địa bàn Tây Ninh.

4. Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng cơ giới háo canh tác mía ở Tây Ninh.

5. Biên hội loạt bản đồ địa chất thủy văn (tỉ lệ 1/50.000) và ứng dụng tin học trong quản lý nguồn nước dưới đất phục vụ cho quy hoạch khai thác tài nguyên tỉnh Tây Ninh.

6. Xây dựng cơ sở dũ liệu địa chất công trình tỉnh Tây Ninh.

 

PHẦN V: LĨNH VỰC KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP   (Xem chi tiết tại đây)

 

1. Điều tra khả năng nghiên cứu qui hoạch nuôi trồng thủy sản trong Hồ Dầu Tiếng.

2. Nghiên cứu chọn lọc giống và xác định biện pháp kỹ thuật tổng hợp, nâng cao năng suất, phẩm chất mãng cầu Tây Ninh.

3. Điều tra tình hình nhiễm giun sán trên đàn bò nuôi tại tỉnh Tây Ninh và thử nghiệm một số loại thuốc tẩy trừ.

4. Nghiên cứu, đánh giá sự suy thoái hệ sinh thái môi trường dất. Đề xuất phương án sử dụng hợp lý, phục hồi tài nguyên và phát triển bền vững.

5. Chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn đến năm 2020.

 

PHẦN VI: LĨNH VỰC KHOA HỌC Y, DƯỢC   (Xem chi tiết tại đây)

 

1. Khảo sát thực trạng chất thải y tế tại các đơn vị thuộc ngành y tế tỉnh Tây Ninh và xây dựng phướng án xử lý ô nhiễm thích hợp cho từng đơn vị.

2. Điều tra tình hình bệnh nhiễm bụi Silic đối với công nhân khai thác, chế biến đá khu vực núi Bà Đen Tây Ninh. 

3. Điều tra tình hình sức khỏe đối với phụ nữ áp dụng kế hoạch hóa gia đình ở vùng nông thôn Tây Ninh và đề xuất các biện pháp cải thiện.

4. Điều tra, khảo sát sự phân bố côn trùng trung gian gây bệnh sốt xuất huyết ở Tây Ninh.

5. Khảo sát, đanh giá biện pháp can thiệp cộng đồng tăng huyết áp ở người lớn tại Tây Ninh.

6. Khảo sát bệnh lý tai biến mạch máu não và các yếu tố nguy cơ tại Bệnh viện Đa Khoa Tây Ninh.

7. Nghiên cứu, áp dụng phương pháp GINA – 2002 trong điều trị bệnh hen phế quản ở Tây Ninh.

8. Điều tra, đánh giá thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể tại Tây Ninh và đề xuất các giải pháp thực hiện.

9. Điều tra, đánh giá tỷ lệ tổn thương tiền ung thư, ung thư cổ tử cung (CTC), đề xuất giải pháp phòng và điều trị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Mục lục kèm theo

12/18/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtKỷ yếu Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Đăng ký kết quảĐăng ký kết quả

ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ:

​- Điều 25 và Điều 45 của Luật Khoa học và Công nghệ ;

- Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

- Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ban hành kèm theo Quyết đinh số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007;

- Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 và Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN ngày 26/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sử đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 13/2/2007.

  Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là việc tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

  Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (các đề tài, dự án, đề án, các nhiệm vụ điều tra cơ bản, các dự án sản xuất thử nghiệm) cấp tỉnh và cấp cơ sở (có sử dụng toàn bộ hoặc một phần kinh phí nhà nước) sau khi đã được đánh giá nghiệm thu chính thức phải được đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 

Hồ sơ đăng ký

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước

1. Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (01 bản cho mỗi nhiệm vụ KH&CN).PhieuDangky.rar

​2. Bản giấy Báo cáo tổng hợp và Phụ lục (01 bản phải đóng bìa cứng, gáy vuông)

    2.1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu (Trường hợp không phải chỉnh sửa sau khi đánh giá nghiệm thu chính thức cần có chữ ký của chủ nhiệm đề tài và dấu của cơ quan chủ trì xác nhận là bản cuối cùng; Trường hợp phải chỉnh sửa sau khi đánh giá nghiệm thu chính thức phải có xác nhận của chủ tích Hội đồng về việc đã chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng).

     2.2. Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh ...(nếu có).

3. Đĩa CD/DVD có ghi các file điện tử 

  - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

  - Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra/khảo sát;

  - Các báo cáo đề tài nhánh và các chuyên đề nghiên cứu (nếu có);

Chú ý: Các file điện tử (định dạng Word hoặc Excel) phải sử dụng font chữ tiếng Việt Unicode (Time New Roman) và không được đặt mật khẩu.

4. Phiếu mô tả quy trình công nghệ (đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà kết quả có thể triển khai thành công). Phieumotaquytrinhcongnghe.rar

5. Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có).

 

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước

Tham khảo tại Điều 7 Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 13/3/2007.

Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Quy che.rar

 


12/18/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtĐăng ký kết quả/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết
Hướng dẫn điền phiếu Điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN (21/10)Hướng dẫn điền phiếu Điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN (21/10)

Hướng dẫn điền phiếu Điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN

Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014 được thực hiện theo Quyết định số 2137/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

         1. Mục đích điều tra

·  Thu thập thông tin về:

·  nguồn nhân lực,

·  tài chính,

·  hạ tầng cơ sở, thông tin

·  các tiềm lực KH&CN khác

·  Đáp ứng yêu cầu cung cấp số liệu phục vụ tổng hợp một số chỉ tiêu thống kê quốc gia và chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN

2. Đối tượng điều tra:

Đối tượng điều tra của cuộc Điều tra tiềm lực KH&CN là các tổ chức KH&CN (theo quy định tại Điều 9 của Luật KH&CN) công lập, ngoài công lập và có vốn đầu tư nước ngoài

Các tổ chức KH&CN thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an không thuộc đối tượng của cuộc điều tra này.

3. Đơn vị điều tra:

Đơn vị điều tra là các tổ chức KH&CN có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng:

·  Tổ chức KH&CN công lập:

- Các tổ chức KH&CN thuộc Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập;

- Các tổ chức KH&CN thuộc Chính phủ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (các viện hàn lâm KH; các đại học quốc gia;,...)

- Các tổ chức KH&CN thuộc Tòa án nhân dân tối cao do Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định thành lập;

- Các tổ chức KH&CN thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định thành lập;

- Các tổ chức KH&CN thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ thành lập hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập;

- Các tổ chức KH&CN thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập;

- Các tổ chức KH&CN của địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập hoặc uỷ quyền cho cơ quan có thẩm quyền thành lập;

- Các tổ chức KH&CN thuộc cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Lãnh đạo của cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quyết định thành lập.

·  Các tổ chức KH&CN ngoài công lập do doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thành lập và có đăng ký hoạt động KH&CN tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

·  Các tổ chức KH&CN có vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

Phương án Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 2137/QĐ-BKHCN)

Các mẫu phiếu điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014:

Phiếu 01/ĐTTL-VNC: Áp dụng cho các Viện, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ

Phiếu 02/ĐTTL-ĐH: Áp dụng cho các Đại học, Trường đại học, Cao đẳng và Học viện

Phiếu 03/ĐTTL-TCDV: Áp dụng cho các tổ chức dịch vụ KH&CN

Hướng dẫn điền phiếu điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014:

Hướng dẫn điền Phiếu 01/ĐTTL-VNC

Hướng dẫn điền Phiếu 02/ĐTTL-ĐH

Hướng dẫn điền Phiếu 03/ĐTTL-TCDV

Tài liệu hướng dẫn Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2014


12/18/2015 11:00 AMĐã ban hànhBài viếtHướng dẫn điền phiếu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgXem chi tiết