Thông tin công khai - chỉ đạo_điều hành
 
​Toàn văn Quyết định: QD BAN HANH NOI QUY TCD - 2020_Signed.pdf
 
Nội dung thanh tra: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc triển khai thực hiện Đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước.
 
​Toàn văn bản:KH 1341_THUC HIEN NQ 50, NQ 52_Signed.pdf
 
Việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc triển khai thực hiện Đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước.
 
​Toàn văn Quyết định và Danh sách kèm theo:QDTTra- ATBX-QII.2020-2_Signed.pdfDS THANH TRA ATBX 03 CO SO-QUY II-2020-KEM THEO QD TTRA-2_Signed.pdf
 
​Toàn văn KH: KH tuyen truyen phong trao thi dua yeu nuoc nam 2020_Signed.pdf
 
​Toàn văn KH: ke hoach phat dong thi dua chuyen de thuc hien nhiem vu CCHC_2020_Signed.pdf
 
​Toàn văn QĐ: QĐ Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công Sở KHCN 2020_Signed.pdf
 
​Toàn văn QĐ: QĐ Quy chế chi tiêu nội bộ 2020_Signed.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Quyết định ban hành “Nội quy tiếp công dân” của Sở Khoa học và Công nghệChỉ đạo_điều hànhQuyết định ban hành “Nội quy tiếp công dân” của Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định: QD BAN HANH NOI QUY TCD - 2020_Signed.pdf

Quyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệChỉ đạo_điều hànhQuyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung thanh tra: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc triển khai thực hiện Đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước.
7/23/2020 10:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: QD thanh tra DE TAI CAP TINH.pdf

Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ thưChỉ đạo_điều hànhPhòng QLCNMột số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ thư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Đánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 06 tháng/2020 (TKC)Tài chính - ngân sáchTKCĐánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 06 tháng/2020 (TKC)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 4:10 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản:Công khai 6 tháng TKC.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách Quý II/2020 (TKC)Tài chính - ngân sáchTKCĐánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách Quý II/2020 (TKC)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản:Công khai quý II TKC.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách Quý II/2020 (TĐC)Tài chính - ngân sáchChi cục TĐCĐánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách Quý II/2020 (TĐC)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 3:35 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản:Công khai quý II TĐC.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách Quý II/2020Tài chính - ngân sáchVăn phòng SởĐánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách Quý II/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 3:25 PMNoĐã ban hành
Đánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 (TĐC)Tài chính - ngân sáchChi cục TĐCĐánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 (TĐC)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản:Công khai 6 tháng TĐC.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 06 tháng/2020Tài chính - ngân sáchVăn phòng SởĐánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 06 tháng/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ Chỉ đạo_điều hànhVăn phòng SởQuyết định về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc triển khai thực hiện Đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước.
6/17/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định:QĐ.pdf

Quyết định về việc tặng giấy khen cho cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vịKhen thưởng_kỷ luậtVăn phòng SởQuyết định về việc tặng giấy khen cho cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/16/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản:70-QD-KHCN.pdf

Quyết định thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạChỉ đạo_điều hànhQuyết định thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Công khai quyết toán  ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trực thuộc Sở Tài chính - ngân sáchCông khai quyết toán  ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trực thuộc Sở /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn công khai: 1648.PDF

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Tài chính - ngân sáchCông bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn công khai: Công khai CC.TĐC.PDF


Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchCông bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/28/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn: 52-QĐKHCN.PDF


Báo cáo tình hình thực hiện công khai phê duyệt quyết toán dự án đầu tư XDCB hoàn thành năm 2020 Dự án - hạng mục đầu tưBáo cáo tình hình thực hiện công khai phê duyệt quyết toán dự án đầu tư XDCB hoàn thành năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/24/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc SởTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Đánh giá TĐC.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Đánh giá VP sở.PDF

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc SởTài chính - ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/8/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Công khai thu chi- TKC.PDF

Kế hoạch thực hiện dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh" năm 2020 Chỉ đạo_điều hànhKế hoạch thực hiện dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh" năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/26/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​Toàn văn Kế hoạch: 487.khub.signed.pdf

Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố  mới năm 2020Chỉ đạo_điều hànhKế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố  mới năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiệm nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020Chỉ đạo_điều hànhKế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiệm nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/11/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ  Tài chính - ngân sáchCông khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản công khai: Công khai 1.PDF

Kế hoạch Xét chuyển viên chức sang công chức năm 2020Công tác cán bộVăn phòng SởKế hoạch Xét chuyển viên chức sang công chức năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Khoa học và Công nghệ cần xét tuyển 01 công
chức vị trí Pháp chế.
1/14/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản côngChỉ đạo_điều hànhQuyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020Chỉ đạo_điều hànhQuyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020Chỉ đạo_điều hànhQuyết định ban hành Quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Nội quy công tác bảo vệ cơ quan năm 2020Chỉ đạo_điều hànhQuyết định ban hành Nội quy công tác bảo vệ cơ quan năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2019Khen thưởng_kỷ luậtQuyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Quý III-2019.PDF

1 - 30Next