Thông tin công khai
 
​Toàn văn KH: KH tuyen truyen phong trao thi dua yeu nuoc nam 2020_Signed.pdf
 
​Toàn văn KH: ke hoach phat dong thi dua chuyen de thuc hien nhiem vu CCHC_2020_Signed.pdf
 
Sở Khoa học và Công nghệ cần xét tuyển 01 công chức vị trí Pháp chế.
 
​Toàn văn QĐ: QĐ Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công Sở KHCN 2020_Signed.pdf
 
​Toàn văn QĐ: QĐ Quy chế chi tiêu nội bộ 2020_Signed.pdf
 
​Toàn văn QĐ: QĐ Quy chế thực hành tiết kiệm CLP 2020_Signed.pdf
 
​Toàn văn QĐ: QĐ Nội quy bảo vệ cơ quan 2020_Signed.pdfNội quy công tác bảo vệ cơ quan 2020_Signed.pdf
 
​Toàn văn bản: QD cong nhan danh hieu thi dua 2019_Signed.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ Chỉ đạo_điều hànhVăn phòng SởQuyết định về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc triển khai thực hiện Đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước.
6/17/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định:QĐ.pdf

Quyết định thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạChỉ đạo_điều hànhQuyết định thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Công khai quyết toán  ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trực thuộc Sở Tài chính - ngân sáchCông khai quyết toán  ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trực thuộc Sở /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn công khai: 1648.PDF

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Tài chính - ngân sáchCông bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn công khai: Công khai CC.TĐC.PDF


Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchCông bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/28/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn: 52-QĐKHCN.PDF


Báo cáo tình hình thực hiện công khai phê duyệt quyết toán dự án đầu tư XDCB hoàn thành năm 2020 Dự án - hạng mục đầu tưBáo cáo tình hình thực hiện công khai phê duyệt quyết toán dự án đầu tư XDCB hoàn thành năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/24/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc SởTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Đánh giá TĐC.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Đánh giá VP sở.PDF

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc SởTài chính - ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/8/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Công khai thu chi- TKC.PDF

Kế hoạch thực hiện dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh" năm 2020 Chỉ đạo_điều hànhKế hoạch thực hiện dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh" năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/26/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​Toàn văn Kế hoạch: 487.khub.signed.pdf

Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố  mới năm 2020Chỉ đạo_điều hànhKế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố  mới năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiệm nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020Chỉ đạo_điều hànhKế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiệm nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/11/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ  Tài chính - ngân sáchCông khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản công khai: Công khai 1.PDF

Kế hoạch Xét chuyển viên chức sang công chức năm 2020Công tác cán bộVăn phòng SởKế hoạch Xét chuyển viên chức sang công chức năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Khoa học và Công nghệ cần xét tuyển 01 công
chức vị trí Pháp chế.
1/14/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản côngChỉ đạo_điều hànhQuyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020Chỉ đạo_điều hànhQuyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020Chỉ đạo_điều hànhQuyết định ban hành Quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Nội quy công tác bảo vệ cơ quan năm 2020Chỉ đạo_điều hànhQuyết định ban hành Nội quy công tác bảo vệ cơ quan năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2019Khen thưởng_kỷ luậtQuyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Quý III-2019.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Khối Văn phòng SởTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Khối Văn phòng Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/11/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

​Toàn văn bản: Quý III-2019.PDF

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhChỉ đạo_điều hànhThanh tra SởQuyết định thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/26/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn thực hiện quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệChỉ đạo_điều hànhVăn phòng SởHướng dẫn thực hiện quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/26/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchVăn phòng SởQuyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/22/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

​Toàn văn quyết định: 137-QĐ-KHCN.PDF

Quyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệChỉ đạo_điều hànhThanh tra SởQuyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/19/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Văn Phòng Sở Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Văn Phòng Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Quý II-2019.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng/2019 của Khối Văn phòng SởTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng/2019 của Khối Văn phòng Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: 6 tháng 2019.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngTài chính - ngân sáchChi cục TĐCĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/10/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: dự toán Chi cục TĐC.PDF

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/5/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: công khai.PDF

1 - 30Next