Thông tin cần biết - Lịch công tác
 
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 17/11/2014 đến ngày 21/11/2014       Thời gian   Nội dung công việc   Địa điểm   Người thực hiện   ...
 
   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 10/11/2014 đến ngày 14/11/2014       Thời gian   Nội dung công việc   Địa điểm   Người thực hiện   ...
 
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 22/9/2014 đến ngày 26/9/2014         Thời gian   Nội dung công việc   Địa điểm   Người thực hiện   ...
 
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 15/9/2014 đến ngày 19/9/2014         Thời gian   Nội dung công việc   Địa điểm   Người thực hiện   ...
 
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 5/5/2014 đến ngày 9/5/2014       Thời gian   Nội dung công việc   Địa điểm   Người thực hiện   ...
 
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 10/3/2014 đến ngày 14/3/2014         Thời gian   Nội dung công việc   Địa điểm   Người thực hiện   ...
 
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 03/3/2014 đến ngày 07/3/2014         Thời gian   Nội dung công việc   Địa điểm   Người thực hiện   ...
 
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 24/02/2014 đến ngày 28/02/2014       Thời gian   Nội dung công việc   Địa điểm   Người thực hiện   ...
 
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 17/02/2014 đến ngày 21/02/2014         Thời gian   Nội dung công việc   Địa điểm   Người thực hiện   ...
 
 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 10/02/2014 đến ngày 14/02/2014         Thời gian   Nội dung công việc   Địa điểm   Người thực hiện   ...