Thông tin cần biết - Thông báo
 
​Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 (Trích lục danh mục kèm theo).1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: theo mẫu quy định đăng trên website www.sokhcn.tayninh.gov.vn. Hồ sơ gồm:- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ...
 
Để kịp thời tiếp thu xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, Công vụ
 
Nhằm nâng cao năng lực cho các nhà khoa học, các nhà sáng chế, doanh  nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại hóa kết quả  nghiên cứu, đặc biệt là các giải pháp sáng tạo có ý nghĩa thực tiễn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội cho đật nước. Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh kính mời các nhà khoa học, các nhà sáng chế, doanh nghiệp khởi nghiệp quan tâm đăng ký, nộp hồ sơ ...
 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN là công cụ quan trọng và thiết yếu đảm bảo cho việc công khai, minh bạch trong hoạt động KH&CN và kết quả hoạt động KH&CN; xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử. Để việc hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN nhằm cung cấp dữ liệu, thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về KH&CN, phục vụ hoạch định chính sách, lãnh đạo, quản lý, nghiên ...
 
Theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu bổ sung kiến thức khoa học, tìm hiểu, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học
 
​THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH  THÔNG TIN CHUNGTên nhiêm vụ: "Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng cây Hoàn Ngọc (Pseuderanthemum palatiferum (Wall.) Radlk.) và chế biến sản xuất trà túi lọc Tâm Lan" Tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Công ty TNHH Một Thành Viên Trà Tâm LanLĩnh vực ...
 
Theo thông báo số 2721/TB-SHTT ngày 19/4/2017 của Cục Sở hữu trí tuệ, dự kiến trong Quý IV/2017, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tổ chức kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN) cho các cá nhân có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về SHCN, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 (sau đây gọi là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN) như sau: 1. Thời gian và địa điểm tổ chức: Dự kiến vào quý IV năm 2017 tại 02 địa điểm là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký thực tế). 2. Nội dung kiểm tra: Thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và Quy chế Kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN ban hành theo Quyết định số 2353/QĐ-SHTT ngày 03/12/2009 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (được đăng trên website http://www.noip.gov.vn). 3. Điều kiện, thủ tục đăng ký dự kiểm tra: Những cá nhân đáp ứng đủ điều kiện quy định tại các điểm từ a đến đ khoản 2 Điều 55 của Luật Sở hữu trí tuệ và có hồ sơ đăng ký dự kiểm tra hợp lệ (theo quy định tại các Điểm 59.2 của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN) có thể dự kỳ kiểm tra. Mẫu Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN theo mẫu 05-KTNV (phụ lục E) của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. 4. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự kiểm tra: Từ ngày ký Thông báo ngày đến 16h30 ngày 14/7/2017 (tính theo dấu bưu điện) Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Cục Sở hữu trí tuệ (Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo), 386 Nguyễn Trải, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội; Điện thoại: 024.35406541 hoặc 024.38583069 (máy lẻ 3231); Email: quanlysangtao@noip.gov.vn. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cá nhân có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và đăng ký tham gia. Phòng QLCN
 
​Sở Khoa học và Công nghệ thống báo viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2016 của Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ cụ thể:- Ông Phạm Thế Anh, sinh ngày 22/9/1984 – Trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên P. HCM.- Ông Trịnh Văn Nhì, sinh ngày 16/11/1987 ...