Thông tin cần biết - Thông báo
 
Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến phối hợp với các đơn vị liên quan, đối tác nước ngoài tổ chức hoạt động Kết nối công nghệ và đầu tư, tập trung vào 04 lĩnh vực: Nông nghiệp trong thời đại 4.0; Số hóa và Smart city; Phát triển năng lượng bền vững; Bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.
 
“Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh triển khai Kế hoạch và kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch”
 
Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19
 
Trung tâm giao dịch Việt Hàn được thành lập nhằm hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp và startup của 02 nước Việt Nam và Hàn Quốc. Trung tâm do Chính phủ Hàn Quốc cùng phối hợp với Saigon Innovation Hub (SiHub) thiết lập, trụ sở đặt tại 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM.
 
Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ
 
Cuộc thi Sáng tạo với chủ đề “Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông” năm 2020 được phối hợp tổ chức bởi Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
​Với Mục tiêu nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) trên địa bàn tỉnh về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan; hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân chủ động áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa ...