Thông tin cần biết
 
​toàn văn báo cáo: PCTN-QUY I- 2018_Signed.pdf
 
phê duyệt kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
 
phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
Đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 11 năm 2018-2019
 
cải cách hành chính năm 2018
 
phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2018
 
phòng, chống tham nhũng năm 2018
 
kết quả công tác thanh tra năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 
​Toàn văn văn bản: BC PCTN 2018.pdfPhụ lục kèm theo: Phuluc PCTN 2018.PDF
 
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Tây Ninh