Thông tin cần biết
 
​Toàn văn KH: KH to chuc cac cuoc thi tim hieu PL hang thang.pdf
 
​- Trình chiếu Video Clip Nhận diện sự thật: Nhận diện những thủ đoạn xuyên tạc cuộc đấu tranh PCTN.- Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10), ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Ngày Hội Nông dân Việt Nam (14/10), Ngày Dân vận của cả nước (15/10), Ngày truyền thống Hội Thanh niên Việt Nam (15/10), Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10).- Sinh ...
 
Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đã được Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân cấp Giấy đăng ký số 32/2019/ĐK/ATBXHN ngày 06 tháng 9 năm 2019 về việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
 
​tap san khoa hoc so 2-2019.pdf
 
​- Tuyên truyền tài liệu kỷ niêm 74 năm ngày Quốc khánh (02/9), câu chuyện  về Bác Hồ mặc ngày 02/9/1945 (chi đoàn).- Tuyên truyền công văn số 1801/19-NCPC, ngày 23/8/2019 tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy".- Thực hiện kế hoạch số 1588 V/v tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của HCM (1969-2019).Phòng chống tiên tai 2018, nhiệm vụ ...
 
Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về các nội dung liên quan đến SHTT bao gồm: tư vấn pháp luật, trình tự, thủ tục liên quan đến nhận dạng tài sản trí tuệ và xác lập quyền đối với TSTT; tư vấn về thương mại hóa TSTT; tư vấn về bảo vệ quyền SHTT; tư vấn về quản trị TSTT; và tư vấn đánh giá khả năng đăng ký/ khả năng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
 
​- Tuyên truyền tài liệu kỷ niệm 74 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chũ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019).- Sinh hoạt mẫu chuyện Hồ Chí Minh:" Bác Hồ với Nhân dân".- Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018.- Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 01/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp ...
 
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kể từ ngày 01/8/2019, tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh có thời gian giải quyết từ 3 ngày trở lên sẽ được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh.