Thông tin cần biết
 
Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đã được Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân cấp Giấy đăng ký số 32/2019/ĐK/ATBXHN ngày 06 tháng 9 năm 2019 về việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
 
​tap san khoa hoc so 2-2019.pdf
 
​- Tuyên truyền tài liệu kỷ niêm 74 năm ngày Quốc khánh (02/9), câu chuyện  về Bác Hồ mặc ngày 02/9/1945 (chi đoàn).- Tuyên truyền công văn số 1801/19-NCPC, ngày 23/8/2019 tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy".- Thực hiện kế hoạch số 1588 V/v tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của HCM (1969-2019).Phòng chống tiên tai 2018, nhiệm vụ ...
 
Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về các nội dung liên quan đến SHTT bao gồm: tư vấn pháp luật, trình tự, thủ tục liên quan đến nhận dạng tài sản trí tuệ và xác lập quyền đối với TSTT; tư vấn về thương mại hóa TSTT; tư vấn về bảo vệ quyền SHTT; tư vấn về quản trị TSTT; và tư vấn đánh giá khả năng đăng ký/ khả năng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
 
​- Tuyên truyền tài liệu kỷ niệm 74 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chũ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019).- Sinh hoạt mẫu chuyện Hồ Chí Minh:" Bác Hồ với Nhân dân".- Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018.- Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 01/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp ...
 
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kể từ ngày 01/8/2019, tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh có thời gian giải quyết từ 3 ngày trở lên sẽ được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh.
 
Dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và triển khai thống nhất cho một số tỉnh thành trong nước, trong đó có tỉnh Tây Ninh
 
​Kỷ yếu được chia làm 6 phần:Phần I: Lĩnh vực Khoa học và xã hội  Ky yeu KHCN (trang 3- trang 24).pdfPhần II: Lĩnh vực Khoa học Nhân văn Ky yeu KHCN (trang 25- trang 56).pdfPhần III: Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên Ky yeu KHCN (trang 57- trang 64).pdfPhần IV: Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Ky yeu KHCN (trang 65- trang 82).pdfPhần V: Lĩnh vực Khoa ...