CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Phạm Thị Lan Hương

ĐT: 0978515164; ĐT phòng: 0276-3826257

Phó giám đốc: Nguyễn Minh Hiệp

ĐT: 0913862587; ĐT phòng: 0276-3813435

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Hùng

ĐT: 0913849904; ĐT phòng 0276-3820910

Phó giám đốc: Dương Quốc Khánh

ĐT: 0916485486; ĐT phòng 0276-3813609 

 

VĂN PHÒNG

Chánh văn Phòng Trần Hoài Ân

ĐT: 0949466026; ĐT phòng: 0276-3820194

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Kế toán trưởng Trần Thị Diễm Châu

ĐT: 0914802943; ĐT phòng 0276-3943456

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Tuyến

Tel: 0918359714; ĐT phòng 0276-3825849 

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

Trưởng phòng Trần Bảo Nguyên 

ĐT: 0938228395;ĐT phòng: 0276-3813593

 

PHÒNG QUẢN LÝ KH&CN CƠ SỞ

Trưởng phòng Lê Thị Bích Hồng 

ĐT: 0983079447 ;ĐT phòng: 0276-3813649

 

THANH TRA

Chánh Thanh tra Trương Minh Vũ

ĐT: 0918217428;ĐT phòng: 0276-3825851

 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Chi cục trưởng Vương Văn Dẩu

ĐT: 0913956070; ĐT phòng 0276-8501018

Phó chi cục trưởng Phạm Minh Thạnh

ĐT: 0908569227; ĐT phòng 0276-8501017

Phó chi cục trưởng Nguyễn Thị Xuân Lam 

 ĐT: 0909904448; ĐT phòng: 0276 -3814924


TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Q.Giám đốc Huỳnh Thủy Trúc

ĐT: 0937231004; ĐT phòng: 0276-3922504

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN, ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN

Giám đốc Nguyễn Văn Lai

ĐT: 0983063064;ĐT phòng: 0276-3814241