CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Ông Dương Quốc Khánh

ĐT: 0916485486; ĐT phòng 0276-3813609 

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Minh Hiệp

ĐT: 0913862587; ĐT phòng: 0276-3813435

Phó giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hùng

ĐT: 0913849904; ĐT phòng 0276-3820910


 

VĂN PHÒNG

Chánh văn Phòng Ông Trần Hoài Ân

ĐT: 0949466026; ĐT phòng: 0276-3820194

 

Kế toán trưởng Bà Trần Thị Diễm Châu

ĐT: 0914802943; ĐT phòng 0276-3943456

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến

Tel: 0918359714; ĐT phòng 0276-3825849 

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

Trưởng phòng Ông Trần Bảo Nguyên 

ĐT: 0938228395;ĐT phòng: 0276-3813593

 

THANH TRA

Chánh Thanh tra Ông Trương Minh Vũ

ĐT: 0918217428;ĐT phòng: 0276-3825851

 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Chi cục trưởng Ông Vương Văn Dẩu

ĐT: 0913956070; ĐT phòng 0276-8501018

Phó chi cục trưởng Ông Phạm Minh Thạnh

ĐT: 0908569227; ĐT phòng 0276-8501017

Phó chi cục trưởng Bà Nguyễn Thị Xuân Lam 

 ĐT: 0909904448; ĐT phòng: 0276 -3814924


TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Giám đốc Ông Nguyễn Văn Lai

ĐT: 0983063064;ĐT phòng: 0276-3814241