Công khai minh bạch
Tiêu đề: Kết luận thanh tra chuyên ngành về khoa học công nghệ đối với Đề tài "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"
Phân loại:
Ngày ban hành: 01/10/2018
Người ký: Giám đốc Sở
Tóm tắt: Đề tài "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh" do bà Phan Thị Ngọc Liên làm chủ nhiệm đề tài, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tây Ninh là cơ quan chủ trì
Nội dung:
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 21/9/2018 của Đoàn thanh tra theo Quyết  định số 109/QĐ-KHCN ngày 28/8/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ đối với Đề tài "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh".
 Đề tài "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"  do bà Phan Thị Ngọc Liên làm chủ nhiệm đề tài, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tây Ninh là cơ quan chủ trì.
Đề tài được UBND tỉnh phê duyệt tự toán kinh phí tháng 7/2014, thời gian thực hiện từ tháng 8/2014 đến tháng 7/2016; UBND tỉnh công nhận kết quả nghiệm thu tháng 10/2017vaf đã quyết toán kinh phí.

Kết quả kiểm tra, xác minh

a) Về kết quả thực hiện đề tài

Đề tài được thực hiện từ tháng 8/2014 theo quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh và Hợp đồng số 11/HĐ-KHCN ngày 30/7/2014. Với tổng kinh phí là 276.940.000 đồng và thời gian thực hiện 24 tháng, cụ thể:

- Kiểm tra 02 lần vào tháng 6/2015 và tháng 12/2015 (thể hiện bằng Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện).

- Công nhận kết quả nghiệm thu tháng 10/2017 (theo Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh).

b) Về thời gian thực hiện đề tài

Theo Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện đề tài cấp địa phương (số 11/HĐ-KHCN ngày 30/7/2014), thời gian là 24 tháng, từ tháng 8/2014 đến tháng 7/2016. Về tiến độ thực hiện đề tài chậm hơn so với Hợp đồng (Tuy nhiên, đơn vị có Công văn xin gia hạn thời gian thực hiện đề tài ngày 14/7/2016 và được Sở KH&CN đồng ý gia hạn, thời gian gia hạn đến tháng 5/2017).

c) Về tài chính của đề tài

Tổng kinh phí theo Hợp đồng: 276.940.000 đồng (Hợp đồng số 11/HĐ-KHCN ngày 30/7/2014).

- Từ khi triển khai thực hiện đề tài đến khi kết thúc và quyết toán kinh phí của đề tài, kinh phí được cấp thực tế như sau:

+ Đợt 1: Ngày 18/8/2014: 100.000.000 đồng.

+ Đợt 2: Ngày 01/7/2015: 80.000.000 đồng.

+ Đợt 3: Ngày 05/5/2016: 70.000.000 đồng.

- Kinh phí được quyết toán: 241.782.000 đồng, theo Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 06/11/2017, (cơ quan chủ trì đã nộp trả lại kinh phí, số tiền là: 8.218.000 đồng, theo ủy nhiệm chi ngày 09/11/2017).

Kết luận

- Nhìn chung, việc triển khai thực hiện đề tài được tổ chức có khoa học và đúng quy định của pháp luật, sản phẩm của đề tài đạt được mục đích đề ra như yêu cầu.

- Việc thực hiện nội dung của đề tài: Sự phối hợp tốt giữa đơn vị chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài để đảm bảo thời gian thực hiện và có sản phẩm theo yêu cầu; việc theo dõi quản lý kiểm tra, giám sát của phòng Quản lý Khoa học, phòng Kế hoạch - Tài chính được thực hiện kịp thời./.

Thanh tra Sở


Nội dung Tập tin Đính kèm: