Công khai minh bạch
Tiêu đề: Kết luận thanh tra chuyên đề về dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi”
Phân loại:
Ngày ban hành: 02/11/2018
Người ký: Giám đốc
Tóm tắt: Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát” là Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015
Nội dung:
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 123/QĐ-KHCN ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên đề về dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi”
Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn tại các xã vùng đệm Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát” là Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò và canh tác sắn cho nhân dân các xã vùng đệm nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập, góp phần làm giảm những hoạt động của cộng đồng có ảnh hưởng không tốt đến tài nguyên thiên nhiên của Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát. Dự án được Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát tỉnh Tây Ninh chủ trì thực hiện từ năm 2012 đến 2015.
Về trình tự, thủ tục đề xuất, xét hồ sơ, giao dự án: đảm bảo theo quy định, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm, tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ đảm bảo đủ đều kiện, yêu cầu.
- Việc triển khai thực hiện dự án các nội dung yêu cầu theo quy định. Nhìn chung, dự án đã hoàn thành các nội dung, mục tiêu đề ra ban đầu như chuyển giao kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, các cuộc hội thảo; nội dung của dự án xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, tính ứng dụng cao và đã khuyến khích được sự tham gia của người dân trong vùng, nâng cao thu nhập, góp phần vào ổn định cuộc sống của nhân dân tại các xã vùng đệm.
- Về kết quả thực hiện dự án: Dự án đã có được sản phẩm phù hợp với tình hình thực tiễn, một số mô hình ổn định, đang được duy trì và phát triển tại địa phương. Tuy nhiên, đối với mô hình trồng sắn: giống sắn KM 98-5 và KM 140, đã áp dụng nhân rộng được 50ha từ giống sắn KM140. Nhưng do xuất hiện dịch bệnh khảm lá trên tất cả các giống sắn tại địa phương, vì vậy 02 giống sắn trên hiện nay cũng đang khuyến cáo không phổ biến nhân rộng.
- Về công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức nhân rộng kết quả của dự án: cơ quan chủ trì có xây dựng Kế hoạch phổ biến tuyên truyền và thực hiện nhân rộng các kỹ thuật nuôi trồng trong Kế hoạch chung của đơn vị (lồng ghép), chưa có thêm mô hình sau nghiệm thu. Đề nghị đơn vị xây dựng Kế hoạch và tổ chức nhân rộng kết quả dự án theo quy định./.
Dự án được UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí tháng 7/2012, thời gian thực hiện là 36 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2015; nghiệm thu cấp tỉnh, Quyết định số 206/QĐ-KHCN ngày 21/10/2015 của Sở KH&CN về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án nông thôn miền núi; nghiệm thu cấp Nhà nước theo Quyết định số 3820/QĐ-BKHCN ngày 24/12/2015 của Bộ KH&CN về việc thành lập Hội đồng KH&CN cấp nhà nước để đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015”, đã quyết toán kinh phí.