Công khai minh bạch
Tiêu đề: Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa - XD Quý IV
Phân loại:
Ngày ban hành: 02/11/2018
Người ký: Giám đốc
Tóm tắt: Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 137/QĐ-KHCN ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá đối với 05 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; 01 cơ sở Đoàn không tiến hành thanh tra do cơ sở đã được Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh - Đội Quản lý thị trường số 09 kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong năm 2018 theo Quyết định số 0211199/QĐ-KT ngày 23/3/2018 (Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quyết Định, tại địa chỉ: số 827, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)
Nội dung:
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 137/QĐ-KHCN ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá đối với 05 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 137/QĐ-KHCN ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá đối với 05 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; 01 cơ sở Đoàn không tiến hành thanh tra do cơ sở đã được Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh - Đội Quản lý thị trường số 09 kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong năm 2018 theo Quyết định số 0211199/QĐ-KT ngày 23/3/2018 (Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quyết Định, tại địa chỉ: số 827, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Các cơ sở đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra (Danh sách các cơ sở kèm theo).
Qua cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cơ sở kinh doanh xăng dầu đã phối hợp và chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cũng như thực hiện việc trang bị bộ ca đong, bình đong, ống đong chia độ và lưu giữ hồ sơ chất lượng, lưu mẫu hàng hóa xăng dầu tại nơi bán hàng theo quy định.