Công khai minh bạch
Tiêu đề: Kết luận thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ đối với Đề tài “Biên soạn Lịch sử truyền thống cách mạng xã Thạnh Đức Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1945-1975)”
Phân loại:
Ngày ban hành: 23/01/2019
Người ký:
Tóm tắt: Đề tài “Biên soạn Lịch sử truyền thống cách mạng xã Thạnh Đức Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1945-1975)” do ông Nguyễn Chín Sớm làm chủ nhiệm đề tài, Ban Tuyên giáo huyện ủy Gò Dầu là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được UBND huyện Gò Dầu công nhận kết quả nghiệm thu và đã quyết toán kinh phí.
Nội dung:
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 153/QĐ-KHCN, ngày 14/11/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận đối với Đề tài “Biên soạn Lịch sử truyền thống cách mạng xã Thạnh Đức Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1945-1975)” do ông Nguyễn Chín Sớm làm chủ nhiệm đề tài, Ban Tuyên giáo huyện ủy Gò Dầu là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được UBND huyện Gò Dầu công nhận kết quả nghiệm thu và đã quyết toán kinh phí.

- Nhìn chung, về tiến độ triển khai thực hiện đề tài có chậm hơn so với thời gian ban đầu. Tuy nhiên, đề tài đã được gia hạn Hợp đồng theo quy định và sản phẩm của đề tài đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

- Việc thực hiện nội dung của đề tài: Có sự phối hợp tốt giữa đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài, có sản phẩm của đề tài theo yêu cầu./.