Công khai minh bạch
Tiêu đề: Kết luận thanh tra chuyên ngành về Khoa học và Công nghệ đối với Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Giáo dục, địa chỉ: Số 278, đường Hùng Vương, ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Phân loại:
Ngày ban hành: 28/03/2019
Người ký: Giám đốc Sở
Tóm tắt: Ngày 14/3/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 52/QĐ-KHCN ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về Khoa học và Công nghệ đối với Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Giáo dục, địa chỉ: Số 278, đường Hùng Vương, ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
Nội dung:
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 52/QĐ-KHCN ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra chuyên ngành về Khoa học và Công nghệ đối với Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Giáo dục, địa chỉ: Số 278, đường Hùng Vương, ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
Ngày 14/3/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 52/QĐ-KHCN ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về Khoa học và Công nghệ đối với Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Giáo dục, địa chỉ: Số 278, đường Hùng Vương, ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Đơn vị đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra.
Qua cuộc thanh tra theo kế hoạch, các đơn vị đã phối hợp và chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: