Công khai minh bạch
Tiêu đề: Biên bản kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Phân loại:
Ngày ban hành: 20/12/2018
Người ký: Trưởng đoàn
Tóm tắt: Biên bản kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Nội dung:
Toàn văn biên bản
Nội dung Tập tin Đính kèm: