Công khai minh bạch
Tiêu đề: Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ đối với 03 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu và huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Phân loại:
Ngày ban hành: 25/04/2019
Người ký: Giám đốc Sở
Tóm tắt: Ngày 23 tháng 4 năm 2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định thanh tra số 67/QĐ-KHCN ngày 16/4/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ đối với 03 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu và huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Các cơ sở đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ (ATBX) trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra
Nội dung:
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 67/QĐ-KHCN, ngày 16/4/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra đối với 03 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu và huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Ngày 23 tháng 4 năm 2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định thanh tra số 67/QĐ-KHCN ngày 16/4/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ đối với 03 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu và huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Các cơ sở đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ (ATBX) trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra.
Qua cuộc thanh tra, các cơ đã phối hợp và thực hiện những nội dung yêu cầu trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra, chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ trong việc sử dụng thiết bị X-quang trong chuẩn đoán y tế tại cơ sở theo quy định./.