Công khai minh bạch
Tiêu đề: Kết luận thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị liên lạc tích hợp thông tin GPS phục vụ công tác tuần tra biên giới tỉnh Tây Ninh”
Phân loại:
Ngày ban hành: 20/06/2019
Người ký: Giám đốc Sở
Tóm tắt: Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị liên lạc tích hợp thông tin GPS phục vụ công tác tuần tra biên giới tỉnh Tây Ninh” do ông Lê Ngọc Bảo làm chủ nhiệm đề tài, Viện Công nghệ Thông tin là cơ quan chủ trì.
Nội dung:
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 77/QĐ-KHCN, ngày 23/5/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ đối với Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị liên lạc tích hợp thông tin GPS phục vụ công tác tuần tra biên giới tỉnh Tây Ninh”
Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị liên lạc tích hợp thông tin GPS phục vụ công tác tuần tra biên giới tỉnh Tây Ninh” do ông Lê Ngọc Bảo làm chủ nhiệm đề tài, Viện Công nghệ Thông tin là cơ quan chủ trì.
Đề tài được UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí tháng 8/2015, thời gian thực hiện từ tháng 9/2015 đến tháng 02/2017; UBND tỉnh công nhận kết quả nghiệm thu tháng 11/2017 và đã quyết toán kinh phí.
Nhìn chung, việc triển khai thực hiện đề tài được tổ chức có khoa học và đúng quy định của pháp luật, sản phẩm của đề tài đạt được mục đích đề ra như yêu cầu.
Việc thực hiện nội dung của đề tài: Sự phối hợp tốt giữa đơn vị chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài để đảm bảo thời gian thực hiện và có sản phẩm theo yêu cầu; việc theo dõi quản lý kiểm tra, giám sát của phòng Quản lý Khoa học, phòng Kế hoạch - Tài chính được thực hiện kịp thời./.