Kế hoạch trọng tâm, trọng điểm triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018

Thứ ba - 06/02/2018 18:00 127 0
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ được giao thêm phải thực hiện. Giám đốc Sở đề nghị Lãnh đạo các phòng, đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018

Căn cứ thực hiện KH: Hướng dẫn số 4130/BKHCN-KHTC ngày 07/12/2017 của Bộ KHCN v/v hướng dẫn nội dung kế hoạch năm 2018; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 01/12/2017 của Tỉnh ủy Tây Ninh về phương hướng, nhệm vụ năm 2018; Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh về Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh, v/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 47/2017//QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc Giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ được giao thêm phải thực hiện. Giám đốc Sở đề nghị Lãnh đạo các phòng, đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 như sau:

1. Văn phòng Sở:

- Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) và hướng dẫn của cấp trên.

- Xây dựng (XD), bổ sung quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng CC,VC; đề xuất xử lý nghiêm và kịp thời thay thế các CC,VC trì trệ, cản trở, không thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra về công tác thi đua khen thưởng; Báo cáo kết quả tự kiểm tra về thi đua khen thưởng trước ngày 30/7/2018.

- Xây dựng, bổ sung quy chế nâng lương trước thời hạn; Quy chế phân cấp quản lý CC, VC và công tác quản lý cán bộ, quy chế xét khen thưởng;....

- Tiếp tục rà soát Quy hoạch cán bộ năm 2018- diện Sở quản lý; BCS Đảng UBND tỉnh quản lý; diện BTV TU quản lý. Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (năm 2018) và (2020-2025 (A2) theo Công văn số 2153-CV/BTCTU ngày 15/9/17.

- Báo cáo gửi Sở Tư pháp về tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật năm 2018.

- Tổ chức hội nghị CCVC 2019 và tổng kết năm 2018; rà soát, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị (quy chế làm việc của cơ quan trên cơ sở QCLV của UBND tỉnh; Quy chế dân chủ cơ quan; Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước; Quản lý hồ sơ CC,VC theo phân cấp…; rà soát lại các BCĐ Sở và phân công Lãnh đạo Sở,…).

- XD các Kế hoạch về: CCHC (tham mưu thực hiện QĐ số 3034/QĐ-UBND ngày 14/12/17 về chỉ số cải cách hành chính); ĐT- BD, rà soát TTHC; Thanh tra nội vụ; ANTT, VTLT; PCCC; phòng chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai

- XD đăng ký chỉ tiêu số 1 (TĐ khối KTKT) 2018 và tham mưu lãnh đạo Sở theo dõi tiến độ thực hiện; xây dựng kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua 2018 (31/3) và báo cáo trước 15/01/2019.

- Kế hoạch tự kiểm tra về công tác tổ chức quản lý và sử dụng cán bộ (TKC quý 2; CC quý 3/2018)àBáo cáo 06 tháng trước ngày 05/6; báo cáo năm trước ngày 05/11; kế hoạch ISO của Sở và báo cáo theo quy định.

- Theo dõi việc thực hiện Báo cáo, xây dựng KH, các lĩnh vực Sở quản lý do các phòng đơn vị tham mưu thực hiện và việc các phòng đơn vị tham mưu báo cáo theo Quyết định số 2478/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 10 năm 2017 (danh mục cấp độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh (mục hồ sơ công việc/các văn bản yêu cầu phải báo cáo).

- Tham mưu báo cáo 06 tháng trước ngày 5/5 và năm trước ngày 15/11 về Sở Tư Pháp theo KH 392-STP ngày 03/4/2017.

- Xây dựng các Kế hoạch triển khai việc áp dụng CNTT của tỉnh; các quy định về quản lý và ứng dụng CNTT, VP điện tử, củng cố Website của Sở KHCN; văn thư lưu trữ; Bảo vệ bí mật nhà nước; ISO;

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của ngành KHCN năm 2018.

- Phối hợp với P.KHTC, Trung tâm TKC và Chi cục TĐC tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 3756/KH-UBND ngày 29/12/2016 về triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lấp trên địa bàn tỉnh và Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 16/6/2016.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của thủ tướng chính phủ về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC.

- Tham mưu thực hiện: rà soát TTHC và trình UBND tỉnh ban hành công bố bộ TTHC thuộc lĩnh vực QLNN về KHCN;

- Tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và báo cáo theo quy định.

- XD và rà soát, bổ sung (nếu có) và tham mưu kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 (theo QĐ số 3467/QĐ-UBND ngày 31/12/2016).

- Văn phòng phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở chuẩn bị cho Hội nghị 40 năm thành lập Sở KH&CN (1979-2019) à (dự thảo báo cáo quá trình hình thành và phát triển qua các giai đoạn; hình ảnh Giám đốc Sở qua các thời kỳ; Trung tâm TKC+ QLCN + Lãnh đạo các phòng đơn vị phối hợp cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý).

2. Phòng KH-TC:

- Phân bổ kinh phí năm 2018 cho các đơn vị theo hướng dẫn số 3517/STC-QLNS ngày 29/12/2017 của Sở Tài chính v/v tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018;

- Xây dựng phân khai chi tiết chi SNKH 2018 trong quý I/2018; trong đó đề xuất chi SNKH cho lĩnh vực đào tạo tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về KHCN (trường Nghiệp vụ KHCN) và một số nhiệm vụ liên quan theo hướng dẫn của Bộ KH&CN hàng năm.

-  Rà soát  tổng hợp các đề tài cơ sở năm 2018 tương ứng với số kinh phí   đã bố trí trong năm 2018.

- Quyết toán kinh phí toàn ngành năm 2017 (trong tháng 4/2018).

- Tham mưu bàn giao 02 dự án NCTL (đã hoàn thành) giao cho Trung tâm TĐC trực thuộc chi cục TĐC và Trung tâm TKC quản lý (Danh mục thiết bị); phối hợp tham mưu triển khai 02 dự án về "sửa chữa, nâng cấp trụ sở"; "mua sắm trang thiết bị cho chi cục".

- Phối hợp P.QLKH và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm việc thanh lý đề tài, dự án tồn đọng sau nghiệm thu và báo cáo kết quả trước 30/4/2018.

- Quyết toán 02 dự án (Trung tâm TĐC và Trung tâm TKC) quý 3/2018.

- Báo cáo hoạt động KHCN 06 tháng đầu năm và tổng kết năm 2018 gửi Bộ KH&CN và UBND tỉnh theo quy định. Báo cáo gửi VPTU 20 hàng tháng; 20 tháng cuối quý; 20/6; 20/9 và 20/11 theo quy định số 07-QĐ/TU ngày 7 tháng 4 năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm 2019 trước 30/5/18 trình UBND tỉnh B/C Bộ KH&CN (Công văn số 4280/BKHCN-KHTH ngày 14/12/17) giao:

+ P.KHTC chủ trì tổng hợp gửi Lãnh đạo Sở trước 25/5/18;

+ Lãnh đạo các phòng đơn vị gửi P.KHTC trước 20/5/18;

+ Sở gửi Sở TC lấy ý kiến trước 30/5/18;

+ Sở gửi UBND tỉnh phê duyệt trước 10/6/18; Bộ KH&CN trước 30/6.

- Báo cáo theo thông tư 210/2010/TT-BTC và TT99/2013/TT-BTC, 26/7/2013 chủ đầu tư báo cáo xây dựng cơ bản (theo công văn số 367/STC-TCĐT ngày 25/02/16 quy định thời gian báo cáo).

- Phối hợp với các phòng đơn vị trong việc tham mưu thực hiện Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2017 của Bộ KH&CN về phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020.

 - Tham mưu xây dựng quy chế quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị, đồng thời tổ chức rà soát máy móc thiết bị hiện có để lập kế hoạch và dự toán kinh phí trang bị, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị (Theo QĐ số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/15 và công văn số 02/STC-CSVG ngày 04/01/16). Phối hợp với các đơn vị kiểm tra thực tế các trang thiết bị đã được đầu tư.

- Kiểm kê tài sản của Sở, tổng hợp danh mục tài sản các đơn vị và báo cáo tăng giảm tài sản theo quy định.

- Phân khai kinh phí XDCB năm 2018 gửi Sở KHĐT theo quy định.

- Thẩm định kịp thời các KH về kinh phí triển khai 2018 theo đề xuất của các phòng đơn vị.

3. Phòng Quản lý Khoa học:

- Tham mưu sửa đổi, bổ sung QĐ 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/15 trình UBND tỉnh (quý I/2018).

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng việc giao, nghiệm thu và kiểm tra các đề tài khoa học (đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tránh lãng phí), tiến độ triển khai các DANTMN.

- Xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 06 năm thực hiện Nghị quyết  số 20, Báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tháng 8/2018 (CTHĐ  số 27/TU & Quyết định 1284).

- Rà soát, phối hợp với các phòng, đơn vị (QLKHCNCS, QLCN, TT TKC) tham mưu triển khai thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh Tây Ninh về kết quả khảo sát tình hình ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011–2016.

- Tham mưu thực hiện Quy hoạch phát triển KH&CN hàng năm và báo cáo theo quy định.

- Báo cáo kết quả (6 tháng, 11/6; năm 10/12) về chương trình hợp tác Tây Ninh- TP Hà Nội và phối hợp tham mưu thực hiện Chương trình hợp tác giữa Tây Ninh và Đại học Quốc tế TP.HCM  (Nếu có).

- Thông báo đề xuất đặt hàng DA NTMN (trước 30/4/2018). Tham mưu đề xuất đặt hàng NV KHCN năm 2019 nhiệm vụ: nghiên cứu khai thác, sử dụng nguồn nước; xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh.

- Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện chỉ thị số 50-CT/TW theo kế hoạch số 33-KH/TU ngày 04/01/2017 của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện kết luận số 06-KL/TU ngày 01/9/16 của Ban thường trực TWĐ (khóa XII) về "việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 50-CT/TW về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước".

- Phối hợp P.KHTC tham mưu thành lập Hội đồng giao và nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng hàng năm khi cần thiết. (theo TT01/2017/TT-BKHCN)

4. Phòng Quản lý chuyên ngành:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ; SHTT giai đoạn 2017-2020.

- Rà soát, bổ sung quy định xét sáng kiến tỉnh (theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh) (thực hiện quý 2/2018).

- Tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 04/5/17 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Hàng năm báo cáo UBND gửi Bộ KHCN.

- Đánh giá tốc độ đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Quyết định số 3371/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy trình và phương pháp tính toán tạm thời chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị cho địa phương (Phấn đấu đạt 15%/năm theo quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 10/7/2013).

- Trình UBND tỉnh kế hoạch triển khai kế hoạch ứng phó sự cố ATBX trên địa bàn tỉnh năm 2018.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch về hỗ trợ khởi nghiệp và ĐMST tỉnh Tây Ninh 2018-2020 theo Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/16 (theo công văn số 2787/VP-KGVX, ngày 23 tháng 6 năm 2017).

- Tham mưu văn bản chỉ đạo về thực hiện các quy định về sử dụng thiết bị ATBX, thẩm định công nghệ,…

- Phối hợp LHH KH&KT tỉnh Tây Ninh: tổ chức triển khai và tổng kết Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Tây Ninh 2017-2019; Chương trình triển khai thực hiện Hội thi ST thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2018.

- Thành lập 01 doanh nghiệp KHCN.

- Tiếp tục tham mưu thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển KHCN 2011-2020 (Công văn số 4636/BKHCN-UDCN ngày 30/11/15)à tập trung đánh giá mục tiêu đổi mới công nghệ.

- Tiếp tục phối hợp tham mưu triển khai Quyết định số 14 /2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Bà Đen" cho sản phẩm quả mãng cầu và 02 NHTT đối với 02 sản phẩm: bánh tráng phơi sương Trảng Bàng và Muối ớt Tây Ninh.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn về SHTT; ATBX 2018 (nếu có).

- Tham mưu thực hiện thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 quy định về nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển ki nh tế xã hội, thẩm định dự an công nghệ của dự án đầu tư (có văn bản thống nhất với Sở KHĐT về việc lấy ý kiến thẩm định các DA đầu tư của tỉnh; tham mưu thực hiện quy chế phối hợp với Ban quản ký khu kinh tế của tỉnh).

- Tổng hợp Báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai ứng dụng của các đề tài, dự án sau nghiệm thu.

5. Phòng Quản lý Khoa học công nghệ cơ sở:

- Phối hợp Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn cấp huyện sử dụng kinh phí SNKH; rà soát và kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp các phòng đơn vị thuộc Sở về triển khai các mô hình ứng dụng KHCN tại các huyện, đặc biệt là chuyển giao các mô hình phục vụ XDNT mới.

- Xây dựng các Kế hoạch về xây dựng nông thôn mới theo quy định.

- Xây dựng các kế hoạch triển khai 2018 đối với các Chương trình hợp tác của Sở thực hiện và phối hợp thực hiện CTLT: Hội nông dân 2016-2020. Tỉnh đoàn 2016-2020, (quý I/2018).

- Tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2016-2020; kế hoạch năm 2018 (theo QĐ số 455/QĐ-UBND, ngày 01/3/2017).

- Tiếp tục tham mưu thực hiện kế hoạch phối hợp hỗ trợ đồn Biên phòng 845 Ninh Điền  và xã Long Thuận -Bến Cầu.

- Phối hợp các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN cho các huyện, thành phố.

- Tham mưu phối hợp LHH triển khai chương trình số 04/CTPH/BKHCN.

6. Phòng Thanh tra:

- Tham mưu thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BKHCN, ngày 28/12/16 của Bộ KH&CN  v/v mẫu, văn bản trong xử lý vi phạm hoạt động KHCN.

- Tham mưu báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng và năm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và NĐ 97/2017/NĐ-CP ngày 5/10/17của Chính phủ về ATBX.

- Xây dựng các kế hoạch: bảo đảm ANTT 2018; tuyên truyền Pháp luật 2018; BCHQS Sở; kế hoạch về PCTN; rà soát văn bản QPPL về KHCN; kế hoạch thanh kiểm tra về KHCN năm 2018,….

- Báo cáo kết quả kê khai tài sản trước 20/3 hàng năm.

- Tham mưu triển khai thanh tra chuyên đề 2018 (nếu có).

- Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch 2018 về chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận, thương mại & hàng giả.

- Báo cáo trước ngày 05 của tháng đầu mỗi quý về đề xuất và lập danh mục văn bản QPPL quy định chi tiết (Công văn số 1511/UBND-NC, 07/6/17).

7.  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

- Tham mưu việc đánh giá chỉ số TFP đóng góp của KHCN váo phát triển KTXH (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020").

- Tiếp tục tham mưu việc thành lập trung tâm phân tích, kiểm định của tỉnh (gồm các thiết bị các PTN trong tỉnh – nếu có chỉ đạo). Tham mưu triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công nhận phòng thử nghiệm đạt chuẩn 17025 theo dự án NCTL của trung tâm TĐC.

- Xây dựng các kế hoạch triển khai 2018 về:

+ ISO tỉnh theo Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

+ Dự án NSCL.

- Tham mưu thực hiện B/C theo TT số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/12 (6 tháng, năm trước 15 của tháng cuối kỳ).

- Kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đặc thù xăng dầu theo Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục thực hiện theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

- Đề xuất giải pháp quản lý IC và phương tiện đo trong kinh doanh xăng dầu.

- Tham mưu thực hiện tốt công tác đo lường chất lượng, đặc biệt là việc kiểm soát việc đo, xác định hàm lượng nguyên liệu (mía, mì, cao su,...). Tiếp tục theo bám tổng cục TĐC và Bộ KHCN các đề xuất về quản lý cân điểm bột.

- Triển khai có hiệu quả (phân công CCVC quản lý và sử dụng các thiết bị) Dự án Nâng cao năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh". Rà soát các thiết bị được trang bị thông qua các dự án NCTL.

- Chỉ đạo Trung tâm TĐC thực hiện phương án cơ chế tài chính (đã được phê duyệt) theo quy định.

8. Trung tâm Thông tin, Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

- Xây dựng kế hoạch thực hiện 12 chuyên mục KHCN trên đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh, trong đó có 03 chuyên mục:

+ Kết nối Doanh nghiệp khoa học công nghệ.

+ Ngày Khoa học công nghệ.

+ Tổng kết ngành 2018.

- Phát hành 03 tập san và tham mưu lấy ý kiến có tiếp tục xuất bản tập san theo hình thức in giấy hoặc đăng cổng thông tin.

- Phối hợp đề xuất xây dựng và trình chủ trương phê duyệt dự án: "Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học".

- Triển khai có hiệu quả trại CNSH - Dự án "Đầu tư trang trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Tây Ninh". Trong đó:

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể về phương án SXKD.

+ Sử dụng có hiệu quả các cơ sở trang thiết bị đã được đầu tư; đưa sản phẩm của trại thương mại hóa và xây dựng thương hiệu tạo nguồn thu cho trại CNSH.

- Triển khai dự án "Đầu tư trang thiết bị, kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động"

- Phối hợp LHH KH&KT tỉnh Tây Ninh xây dựng các kế hoạch triển khai ngày KHCN 18/5/2018 trước tháng 4/2018.

 - Vận động viên chức và người lao động tham gia Hội thi ST KHKT năm 2018- 2019 (giao Sở 02 giải pháp) gởi LHH trước 30/5/2019.

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay711
  • Tháng hiện tại69,048
  • Tổng lượt truy cập1,211,316
trả lời phản ánh, kiến nghị
trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
công khai minh bạch
CSDL Quốc Gia
Góp ý dự thảo
Biểu mẫu thống kê thông tin KH&CN
Các cuộc điều tra về lĩnh vực khoa học và công nghệ
Đăng ký kết quả thực hiện nv kh&cn
SÀN GIAO DỊCH
csdl
Danh mục TTHC
tbt
Họp không giấy
hỏi đáp trực tuyến
giải búa liềm vàng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây