Kết quả hoạt động KHCN 6 tháng đầu năm 2013

Thứ sáu - 19/07/2013 16:45 80 0
Trong năm 6 tháng năm 2013, Sở tham mưu UBND tỉnh đề xuất và đề nghị Bộ KHCN thẩm định đề án “Bảo tồn nguồn gen tại Tây Ninh giai đoạn từ nay đến năm 2020” trong nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước năm 2014; trình Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 30/01/2013 của Tỉnh uỷ Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

 

 

Xét duyệt đề tài

 

“Đánh giá khả năng sản xuất của con lai giữa bò lai Sind với một số giống bò thịt cao sản trong điều kiện chăn nuôi tại tỉnh Tây Ninh”

Sáu tháng đầu năm 2013, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ KHCN và sự phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan, cùng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành KHCN, đơn vị đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm hoạt động KHCN 6 tháng đầu năm 2013 như: công tác tham mưu Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, công tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động an toàn bức xạ hạt nhân và quản lý công nghệ, hoạt động sở hữu trí tuệ, công tác thông tin và thống kê KHCN, công tác thanh tra, hoạt động KHCN cấp cơ sở, hoạt động sự nghiệp... các nhiệm vụ đã hoàn thành và một số lĩnh vực vượt mức kế hoạch.

 

 

Công tác tham mưu đã thực hiện tốt, kịp thời cho Tỉnh uỷ, UBND ban hành các chủ trương, văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực KHCN ở địa phương. Trong năm 6 tháng năm 2013, Sở tham mưu UBND tỉnh đề xuất và đề nghị Bộ KHCN thẩm định đề án “Bảo tồn nguồn gen tại Tây Ninh giai đoạn từ nay đến năm 2020” trong nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước năm 2014; trình Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 30/01/2013 của Tỉnh uỷ Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 27-CT/TU ngày 30/01/2013 của Tỉnh uỷ (Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 10/7/2013); phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án thực thi Hiệp định Hàng kỹ thuật trong thương mại (Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 10/4/2013); phê duyệt Đề cương dự án “Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030” (Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 18/4/2013); phê duyệt “Dự án Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020” (Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 21/3/2013); phê duyệt danh mục các Đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2013 (Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 21/02/2013).

 

Công tác quản lý đề tài dự án đã tích cực tổ chức triển khai các đề tài được phê duyệt, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức họp nghiệm thu 08 đề tài; xét duyệt nội dung 04 đề tài; kiểm tra tiến độ thực hiện 16 đề tài; ký hợp đồng triển khai thực hiện 02 đề tài; đề nghị cấp tiếp kinh phí 04 đề tài; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả nghiên cứu, chuyển giao và triển khai ứng dụng các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học từ 2010 đến nay trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh.

 

Hoạt động KH&CN cấp cơ sở đã tập trung vào việc hướng dẫn các sở, ngành, huyện thị triển khai đề tài thiết thực phục vụ cho ngành, địa phương, đã tổ chức họp Hội đồng khoa học cấp cơ sở xét duyệt nội dung 02 đề tài; Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện đề tài cấp cơ sở tại 03 huyện Dương Minh Châu, Châu Thành, Hoà Thành; Tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm về quản lý KHCN cấp cơ sở tại huyện Bến Cầu theo đề nghị của Sở KHCN tỉnh Vĩnh Long. Triển khai Chương trình phối hợp hoạt động KHCN giữa Sở KHCN với Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn Tây Ninh; Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động KHCN các huyện, thị xã 6 tháng năm 2013.

 

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến về sở hữu trí tuệ, thông tin, thống kê KHCN được đẩy mạnh, trong 6 tháng đã hướng dẫn đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa cho 13 đơn vị (có 09 đơn vị tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ); 02 cơ sở gia hạn giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa; Báo cáo sơ kết 2 năm về thực thi quyền sở hữu trí tuệ; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012-2015; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Bà Đen" cho sản phẩm mãng cầu. Phát hành 06 bản tin KHCN phục vụ nông thôn; tập san thông tin KHCN số 3/2012, 01/2013; phối hợp với Đài truyền hình thực hiện 06 chuyên mục KHCN và đời sống. Báo cáo thông tin thống kê KHCN; tài liệu, phiếu điều tra thông tin nghiên cứu và phát triển, cơ sở dữ liệu về đề tài, dự án năm 2012.

 

Công tác quản lý Nhà nước về công nghệ, an toàn bức xạ đã thực hiện đúng theo quy định, tích cực xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 về hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013 và tổ chức lớp tập huấn triển khai chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013” với sự tham gia của hơn 60 học viên đại diện các Sở, ngành, doanh nghiệp. Báo cáo tổng kết tình hình thực thi Luật Chuyển giao công nghệ và đề xuất những nội dung cần sữa đổi bổ sung trong Luật Chuyển giao công nghệ. Kiểm tra theo kế hoạch 09 tổ chức đăng ký hoạt động KHCN (trong đó có 03 tổ chức đã ngưng hoạt động); thẩm tra, cấp mới 02 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ theo quy định; cho ý kiến về công nghệ 18 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thẩm tra và cấp giấy phép sử dụng máy X Quang (CT Scanner) cho 03 đơn vị; thẩm định tính mới của 02 dự án.

 

Công tác quản lý về đo lường chất lượng đã thực hiện tốt về quản lý tiêu chuẩn chất lượng – hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), kiểm tra chất lượng hàng hóa (về xăng dầu, mũ bảo hiểm, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất, công tác giám sát chữ đường), đo lường (về khối lượng, dung tích, độ dài, kiểm tra hàng đóng gói sẵn theo định lượng). Công tác phối kết hợp thanh, kiểm tra giúp các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng các phương tiện đo (ptđ) và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá. Đã tiếp nhận 21 đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho các sản phẩm hàng hóa; Thông báo 35 kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho sản phẩm, hàng hóa; Hướng dẫn 02 doanh nghiệp công bố theo tiêu chuẩn cơ sở; Giới thiệu 04 Doanh nghiệp của tỉnh  tham gia Chương trình Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa đến năm 2020; Cập nhật 359 tin hoạt động liên quan đến TĐC, 04 tin hoạt động của Chi cục; Phát 06 hành bản tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Tây Ninh. Xây dựng kế hoạch triển khai và kinh phí thực hiện chương trình hành động TBT năm 2013 trình UBND tỉnh phê duyệt; kế hoạch năm 2013 về việc thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”. Kiểm tra tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND tại: 16 sở, ban, ngành trong tỉnh, 9 UBND huyện, thị xã và 20 UBND xã, phường, thị trấn. Công tác kiểm tra chất lượng hàng hoá, đã tiến hành kiểm tra 40 cửa hàng kinh doanh xăng dầu (32 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm); Kiểm tra là 29 cửa hàng kinh doanh MBH các loại (14 cửa hàng kinh doanh MBH vi phạm); Kiểm tra đột xuất 01 cơ sở sản xuất dầu nhờn (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo tạm đình chỉ việc sản xuất, lưu thông đối với 02 sản phẩm dầu nhờn nêu trên, đồng thời Chi cục Quản lý Thị trường xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.200.000 đồng). Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân thực hiện giám sát chữ đường (CCS) của 03 nhà máy đường trong tỉnh (nhà máy đường Bourbon, nhà máy đường Biên Hòa, nhà máy đường Nước Trong). Thực hiện giám sát trên 110 mẫu nước mía lưu, kiểm tra độ lặp lại của các thiết bị đo như Pol, Brix. Về công tác đo lường đã kiểm tra 415 ptđ (cân các loại) của 40 cơ sở về khối lượng, 40 cơ sở kinh doanh xăng dầu sử dụng 165 ptđ về dung tích, 01 cơ sở kinh doanh vận tải taxi với 118 xe taxi với 118 phương tiện đo về độ dài, 03 cơ sở sản xuất, kinh doanh với 03 sản phẩm về hàng đóng gói sẵn theo định lượng. Phối hợp với Quản lý Thị trường kiểm tra 03 mẫu hàng hóa mũ bảo hiểm tại 03 cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm. Kiểm định 3033 ptđ, trong đó không đạt 152 ptđ, thử nghiệm 176 mẫu với 1004 chỉ tiêu về nước thải, nước mặt, nước sinh hoạt, nước ngầm, gạch rỗng, gạch đặc, bột xác mì, phân bón, không khí. Đã tiến hành thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhân dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ, Kế hoạch năm 2013, đột xuất và qua đường dây nóng 48 đơn vị kinh doanh xăng dầu và sử dụng phương tiện đo (cân các loại), xử phạt vi phạm hành chính 04 đơn vị với tổng số tiền là 106.306.196 đồng.

 

Công tác ứng dụng, dịch vụ KHCN ngày càng mở rộng, tích cực triển khai chuyển giao các mô hình ứng dụng nuôi heo trên đệm lót sinh học, trồng măng tây, trồng rau xanh bằng hệ thống thuỷ canh hồi lưu. Tích cực triển khai 152 hợp đồng về đo điện trở đất, giám sát môi trường, lấy mẫu thử nghiệm, cam kết môi trường, đề án bảo vệ môi trường, thẩm định công suất sản xuất, dịch vụ cho thuê liều kế. Tích cực hoàn chỉnh hồ sơ, thuyết minh, triển khai thực hiện, nhân rộng kết quả các đề tài “Ứng dụng công nghệ Biogas trong xử lý lục bình ở Tây Ninh”, “Ứng dụng công nghệ, chế tạo máy bức quả lạc tươi công suất 0,5 tấn/giờ”; "Ứng dụng công nghệ nghiền phế phẩm cây cao su, mì làm cơ chất trồng nấm bào ngư tại Tây Ninh”, “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch nhằm duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản cho mãng cầu ta Tây Ninh”, “Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý khí thải của các lò nung gạch kiểu Hoffman, đốt trấu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

 

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý CBCC,VC, đào tạo bồi dưỡng, rà soát quy hoạch được thực hiện kịp thời, theo quy định và kế hoạch. Tổ chức xét nâng lương, nâng lương trước thời hạn, xét hết tập sự, hướng dẫn tập sự theo quy định. Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Sở. Ban hành Quy chế một cửa tại Sở KHCN. Tổ chức Hội nghị CBCC Sở KHCN năm 2013; Hội nghị và báo cáo tiến độ việc lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Đất đai; Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 cho toàn thể CBCC, VC cơ quan. Tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo về Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Sở.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2013, hoạt động KHCN cơ bản hoàn thành tốt theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch còn một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác phối hợp đề xuất các nhiệm vụ KHCN giữa các ngành còn hạn chế; chưa có chế tài cụ thể, đủ mạnh để xử lý các trường hợp chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng; tổ chức thực hiện các đề tài, dự án chưa bảo đảm tiến độ, một số quy định. Hoạt động KHCN là lĩnh vực mới đối với các huyện, thị xã, một số huyện triển khai thực hiện công tác quản lý KHCN chưa đồng bộ, biên chế cán bộ, chuyên viên thực hiện công tác quản lý KHCN các huyện, thị xã kiêm nhiệm nên gặp nhiều khó khăn về quỹ thời gian đầu tư về chuyên môn. 

 

Văn Phòng

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay2,221
  • Tháng hiện tại45,442
  • Tổng lượt truy cập1,187,710
trả lời phản ánh, kiến nghị
trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
công khai minh bạch
CSDL Quốc Gia
Góp ý dự thảo
Biểu mẫu thống kê thông tin KH&CN
Các cuộc điều tra về lĩnh vực khoa học và công nghệ
Đăng ký kết quả thực hiện nv kh&cn
SÀN GIAO DỊCH
csdl
Danh mục TTHC
tbt
Họp không giấy
hỏi đáp trực tuyến
giải búa liềm vàng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây